<<
>>

§ 1. Поняття і структура правової системи

Теоретична конструкція «правова система» охоплює всі правові явища, цілісно характеризує їх внутрішні та зовнішні зв’язки. Основою методології у цьому випадку є системний підхід, за допомогою якого певний об’єкт розглядається як багатоаспектне явище, що складається з різноманітних елементів, співвідношення між якими утворюють від­носно стійку структуру і забезпечують його цілісність.

Завдяки вико­ристанню категорії «правова система» стає можливим комплексний аналіз усієї правової сфери суспільства.

Правова система - це сформована під впливом об ’єктивних за­кономірностей розвитку суспільства сукупність усіх його правових явищ, які перебувають у сталих зв ’язках між собою та з іншими со­ціальними явищами.

Для формування більш повного уявлення про правову систему слід визначити її основні характеристики.

1. Правова система є одним із видів соціальних систем. Поряд та у взаємозв’язках з нею функціонують інші види соціальних систем — політична, економічна, моральна, релігійна тощо.

2. Вона формується зазвичай у межах певної держави,є націо­нальною правовою системою. У деяких випадках правова система може діяти лише на частині території держави (субнаціональна правова система) або виходити за межі держави й охоплювати системи різних країн (наднаціональна правова система, яка може бути міжнародною або релігійною).

3. Правова система формується під впливом різноманітних чин­ників (культурних, релігійних, моральних, економічних та ін.), які

є унікальними для кожного суспільства і зумовлюють специфіку певної правової системи.

4. Вона є цілісною системою, що зумовлює появу у неї нових якостей, що відсутні в її окремих складових (наприклад, здатність за­безпечувати правопорядок).

5. Правова система має відносно сталий характер. Риси, яких вона набуває протягом історичного процесу, формуються впродовж тривалого часу і не можуть бути змінені у стислий строк. У разі зміни державних форм організації суспільства (розпад держави, втрата не­залежності, об’єднання держав) його правова система може зберігати свою сутність та основні риси.

6. Вона складається із різнорідних елементів. Гзливним елемен­том правової системи є право, для сприяння реалізації якого форму­ються всі інші статичні та динамічні елементи цієї системи. Цс дає підстави для висновку про те, що право у суспільстві реально функці­онує лише у прив’язці до правової системи. Іншими структурними елементами правової системи є джерела права, юридична практика, нормотворчість, правозастосування, правові відносини, правосвідо­мість, правова культура, юридична наука, юридична освіта, законність і правопорядок тощо.

Усі елементи правової системи можуть бути згруповані у підсис­теми, які утворюють:

1) інституційну складову - суб’єкти права (їх правові статуси, особливості юридичної відповідальності);

2) нормативну складову -сукупність принципів і норм права, що регулюють відносини між суб’єктами права, а також система права, джерела права;

3) ідеологічну складову - сукупність поглядів на право та інші правові явища, яка виявляється у правовій психології, правовій ідео­логії та правовій культурі;

4) функціональну складову -процеси нормотворчості, реалізації, застосування і тлумачення права;

5) інфраструктурну складову - елементи, що сприяють належно­му функціонуванню правової системи (юридична освіта, юридична наука, юридична професія та ін.);

6) результативну складову, яка відображає результати дії права, ступінь його соціальної значущості та відповідності інтересам соціуму (судова та інша юридична практика, стан правопорядку тощо).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття і структура правової системи:

 1. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 5. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 6. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 7. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 8. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 9. Методологічна основа дослідження та поняття підвищення кваліфікації прокурорів.
 10. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 11. 3.1. Теоретичні основи сутності и модернізації системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 12. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 13. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 14. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 15. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 16. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги