<<
>>

§ 1. Поняття, структура та функції правосвідомості

Свідомість як форма відображення навколишнього світу виявля­ється у ставленні до певних явищ і процесів та їх оцінюванні. Складо­вою свідомості людини є її правова свідомість. У демократичній, правовій державі правосвідомість грунтується на визнанні верховен­ства права, найвищої соціальної цінності життя і здоров’я, честі і гід­ності, недоторканності і безпеки людини, поваги до прав людини як невід’ємних від особи можливостей, що становлять юридичний фун­дамент життєдіяльності суспільства.

Правосвідомість — це сукупність емоцій, почуттів, настанов, ідей, теорій, концепцій, за посередництвом яких відображається правова дійсність, формуються ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачення перспектив і на­прямів розвитку правової системи.

Для правової свідомості характерні такі риси.

1. Вона є різновидом суспільної свідомості. Поряд з іншими форма­ми (філософською, релігійною, моральною, політичною, естетичною) правова свідомість відображає певний аспект навколишнього світу - правову дійсність. Вона не існує «в чистому» вигляді, її неможливо механічно відокремити від моральної та політичної свідомості.

2. Носіями правосвідомості е різні суб’єкти: особа, громадські об’єднання, політичні партії, органи державної влади та їх посадові особи, юристи, суспільство в цілому та ін. У правовій свідомості від-

биваються ставлення цих суб’єктів до права, юридичної практики, поведінки (діяльності) інших учасників правовідносин, їх оцінювання.

3. Об’єктом правосвідомості є різні правові явища та процеси (право, правові відносини, правова поведінка, практика реалізації права тощо). Разом з тим вона може містити оцінювання права мину­лого (наприклад, аналіз римського права, Руської правди) або форму­вати уявлення про право бажане, майбутнє.

4. Правосвідомість відображає правову дійсність, що склалася за конкретно-історичних умов у тій чи іншій країні, впливає на функціо­нування і напрями розвитку правової системи.

Вона є активним еле­ментом системи правового регулювання - право не може справляти свій регулятивний вплив інакше як через людей, безпосередньо впли­ваючи на їх свідомість. За посередництвом правових ідей і теорій, почуттів та емоцій правові явища і процеси оцінюються з погляду життєвих потреб та інтересів людей і суспільства. Таким чином фор­муються настанови на правомірну поведінку, складаються уявлення щодо критеріїв ефективності правового регулювання, шляхів удоско­налення і реформування законодавства та юридичної практики. Право­свідомість виявляється на всіх стадіях правового регулювання, впливає на функціонування кожного елемента правової системи.

5. Правосвідомість є одним із найважливіших чинників розвитку праворозуміння. Право, що складається відповідно до існуючих, іноді суперечливих, уявлень та підходів щодо регулювання суспільних від­носин, не може бути досконалим. Правосвідомість сприяє формуванню пропозицій щодо підвищення якості правових норм, інститутів та га­лузей права. Це спонукає до пошуку нового бачення змісту і завдань права. Одержані результати втілюються в різних правових теоріях. Таким чином, складаються певні школи права - природна, позитивіст­ська, соціологічна та ін.

6. Правосвідомість можна розглядати як своєрідний засіб саморе­гуляції поведінки (діяльності) людей. Це пояснюється її здатністю орієнтувати суб’єктів права в різних правових ситуаціях, робити право­мірний вибір, ухвалювати юридично значущі рішення щодо додержан­ня або порушення права.

За своїм змістом правосвідомість є складним системним правовим явищем, компоненти якого (емоції, почуття, настанови, ідеї, теорії, концепції тощо) структурно об’єднуються в правову психологію та пра­вову ідеологію.

Правова психологія - це сукупність емоцій, почуттів і настднов з приводу права, окремих правових явищ та процесів. Так, вия0ами правової психології є відчуття справедливості, повага до прав люд*11411’ байдужість до беззаконня або страх перед відповідальністю, τ^,θ1° емоційне ставлення до права.

У цілому, це стихійна, несистемаї*430' вана та найпоширеніша форма усвідомлення права, що притам^нна всім суб’єктам. Особливість правової психології визначається ще й тим, що вона формується під впливом інтуїції, психологічного aΦ^ ту, збудження та ін.

Правова ідеологія - це сукупність ідей, теорій та концепцій’ ufυ відображають і оцінюють правову дійсність. Для правової ідео-”011 характерне цілеспрямоване, систематизоване, інтелектуальне oc,mhc^ лення права як на рівні його окремих проявів, так І як цілісного яв*5143- Наприклад, правова ідеологія включає концепції верховенства ρPaκa і правової держави, ідеї свободи договору, непорушності власНост1’ теорію злочину та покарання.

У процесі правового регулювання правова свідомість виконуй πl3'навальну, оцінну та регулятивну функції.

Пізнавальна функція передбачає накопичення знань про rtPaeo і практику його реалізації, осмислення різних правових явищ і πP0^ цесів, усієї правової дійсності.

Оцінна функція передбачає формування ставлення до юрид*44140 значущої поведінки, юридичних фактів, права в цілому на основі ^∙πac'ного досвіду і культурних зразків.

Регулятивна функція здійснюється через систему мотивів, πi*4h1^'них орієнтацій, правових настанов, що визначають поведінку ∏H3ae,4∙ Особливу роль у цій ситуації відіграють правові настанови, які cβi∕1^aτb про схильність особи до певної моделі поведінки - правомірні” 414 неправомірної, яка формується під впливом економічних, coniaj≠bf4l4x або психофізіологічних чинників.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття, структура та функції правосвідомості:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 5. Характеристика особистості злочинця у сфері нотаріальної діяльності
 6. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 7. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 8. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 9. ВСТУП
 10. 1.3. Причини і підстави виникнення трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки
 11. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 12. 1.1. Гласність кримінального судочинства як політико-правове явище та її предмет