<<
>>

§ 1. Поняття і структура форми держави

Дослідження форми держави має давню історію, причому уявлен­ня про неї постійно змінювалося. Проблема форми держави набуває не тільки теоретичного, а й практичного значення, оскільки від орга­нізації і здійснення державної влади, взаємодії між суб’єктами держав­ної влади залежить ефективність державного управління.

У другій половині XX ст. наукою вироблена універсальна конструк­ція, що втілена в понятті «форма держави». Вона включає три аспек­ти-. І) порядок створення вищих органів державної влади, відносини між ними і характер їх відповідальності перед народом (державне правління); 2) спосіб територіального устрою держави, порядок вза­ємовідносин центральних та місцевих органів влади (державний устрій); 3) порядок здійснення державної влади (державний режим). Таким чином, форма держави віддзеркалює різноманітні аспекти ор­ганізації, структури та діяльності державної влади. Отже, форма дер­жави складається з трьох елементів: форми правління, форми держав­ного устрою та форми державного режиму.

Форма держави - це система взятих в єдності способів організації державної влади, територіального устрою та порядок її здійснення.

Форма держави охоплює систему взаємопов’язаних елементів, які характеризують різні аспекти організації та здійснення державної влади. Характеризуючи форму правління, державного устрою та державний режим, вона відображає суттєві ознаки держави на певному історично­му етапі її розвитку, особливості певного суспільства. На специфіку форми держави впливає велика кількість чинників, зокрема:

історичні -особливості історичного розвитку певної держави, іс­торичний досвід, традиції;

ідеологічно-культурні-домінування в суспільстві певних ідеологій, стан розвитку культури, релігійний чинник;

національні —національно-етнічний склад населення, особливості національної свідомості та менталітету;

економічні -економічний уклад, матеріальні умови життя суспіль­ства, економічні зв’язки держави;

політичні -ступінь розвитку суспільного та державного життя, завдання і цілі, що ставить перед собою держава, співвідношення по­літичних сил, які визначають внутрішню суспільно-політичну ситуацію в країні, характер діяльності владних еліт;

міжнародні та геополітичні - вплив інших країн та міжнародних організацій, участь у міжнародних об’єднаннях, роль і значущість держави в міжнародній політиці.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття і структура форми держави:

 1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 2. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 3. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 4. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 5. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 6. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 7. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 8. Методологічна основа дослідження та поняття підвищення кваліфікації прокурорів.
 9. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 10. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 11. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 12. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 13. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 14. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 15. Нормативно -правові акти: поняття, риси та види
 16. Поняття та риси підзаконного акту
 17. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення
 18. 1.2. Санкція у структурі правової норми