<<
>>

§1 Поняття системи законодавства. Її співвідношення з системою права

Формальна визначеність права є його невід’ємною властивістю, що передбачає необхідність закріплення норм права у формальних дже­релах права, зокрема в нормативно-правових актах (законодавстві).

Термін «законодавство» з’явився в Новий час, коли його почали розуміти як письмові правові акти, що підтримуються державою. На­разі цей термін є однією з базових категорій юриспруденції: його тлумачать як сукупність усіх чинних у державі нормативно-правових актів (широке розуміння), а також як сукупність законів (вузьке розу­міння).

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. № 12-pπ∕98 роз’яснено, що термін «законодавство» охоплює закони та інші нормативно-правові акти, зокрема, закони та інші акти Верхов­ної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів Укра­їни, а в деяких випадках - також нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Система законодавства — це цілісна, внутрішньо узгоджена су­купність чинних нормативно-правових актів.

Особливості системи законодавства відбивають її ознаки.

1. Цілісність, обумовлена цілісністю права, спільністю загальних цілей, завдань і принципів законодавства.

2. Генетичний зв’язок з системою права. Система права є пер­винною стосовно системи законодавства, остання виникає на ґрунті принципів і структури права. Система законодавства є важливим зов­нішнім виявом системи права поряд з іншими джерелами права - нор-

мативно-правовими договорами, правовими прецедентами, правовими звичаями.

3. Система законодавства є результатом діяльності нормотвор- чого суб’єкта. Вона є результатом нормотворчої діяльності уповно­важених на це суб’єктів, завдяки якій система права втілюється в сис­тему законодавства (зовнішню форму системи права).

4. Системність її внутрішніх зв ’язків. Така властивість виявля­ється в тому, що внутрішні елементи системи законодавства (норма­тивно-правові акти) взаємопов’язані - знаходяться в координаційних (залежно від предмета правового регулювання) і субординаційних (залежно від їх юридичної сили) зв’язках.

5. Структурованість. Відображає внутрішню форму, спосіб ор­ганізації нормативно-правових актів; унаслідок його система законо­давства набуває, зокрема, вертикальної та горизонтальної структур:

- вертикальна (ієрархічна) структура передбачає розташування в системі законодавства всіх нормативно-правових актів залежно від їх юридичної сили. Остання визначається насамперед місцем відпо­відного уповноваженого нормотворчого органу в механізмі держави (органи законодавчої, виконавчої гілок влади та інші суб’єкти нормо- творчості);

- горизонтальна (галузева) структура означає утворення галузевих нормативно-правових актів та інститутів законодавства відповідно до предмета правового регулювання.

6. Диференціація, яка відбувається як за предметною ознакою, так і за критерієм суб’єктів, що створюють нормативно-правові акти різної юридичної сили.

7. Узгодженість змісту нормативно-правових актів, що зумовлює дієвість різноманітних функціональних зв’язків між нормативно-пра­вовими актами, баланс приватноправових і публічно-правових інте­ресів, адаптацію до міжнародно-правових стандартів.

8. Понятійна (термінологічна) єдність, яка передбачає логічну (понятійну) і термінологічну узгодженість нормативно-правових актів шляхом універсалізації та уніфікації понятійного апарату в ієрархіч­ному (в законах та підзаконних актах), предметному (в галузевих і міжгалузевих актах), міжнародному (в актах національного законо­давства і міжнародно-правових актах) вимірах.

Важливим для з’ясування сутності системи законодавства є питан­ня її співвідношення із системою права', система законодавства є фор-

мою існування (зовнішнього вираження) системи права, а система права у свою чергу є відображенням змісту системи законодавства.

Відмінності між ними полягають у такому:

Система права Система законодавства
Характеризує зміст права (сукупність норм права) Характеризує зовнішню форму права (сукупність нормативно- правових актів)
Відображає структуру права Відображає структуру законодавства
Має горизонтальну (галузеву) структуру Має як горизонтальну (галузеву), так і вертикальну (ієрархічну) структуру
Первинним елементом є норма права Первинним елементом є нормативно-правовий акт
Має об ’єктивний характер, зумовлений станом розвитку суспільних відносин Має суб 'єктивний характер, є результатом діяльності суб’єкта нормотворчості
Є первинною стосовно системи законодавства Є вторинною стосовно системи права, виникає на її основі

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме §1 Поняття системи законодавства. Її співвідношення з системою права:

 1. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 2. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 3. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 5. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 6. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 7. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 8. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
 9. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 10. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 11. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 14. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини