<<
>>

§ 1. Поняття функцій держави

Дослідження держави є неповним без з’ясування її соціального призначення, яке виявляється через здійснювані нею функції. Необхід­ність виконання державою свого призначення зумовлює її існування, еволюцію та характерні властивості.

Дослідження функцій держави вимагає зосередження уваги на зв’язках цього інституту з іншими со­ціальними явищами, наголошує на її службовому щодо суспільства характері, пояснює її сенс.

У найзагальнішому вигляді цей сенс може бути визначений як збереження певної людської спільноти, забезпечення її відтворення та сталого розвитку через упорядкування соціальних зв’язків. Таке впо­рядкування здійснюється відповідно до потреб суспільства на основі права - шляхом підтримання правопорядку, утвердження панування права в усіх сферах суспільного життя. Це передбачає діяльність дер­жави щодо створення якісного законодавства, забезпечення його реа­лізації; зміцнення законності в роботі державного апарату, підвищення рівня правової культури.

Важливою складовою підтримання правопорядку є захист прав людини, що зумовлено визнанням людини найвищою соціальною цінністю. Виходячи з верховенства права над державою, права і сво­боди людини визначають зміст і напрями всієї її діяльності. На цьому наголошує ст. З Конституції України, яка називає головним обов’язком держави утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Захист прав людини державою полягає в юридичному закріпленні основних прав і свобод, системи їх гарантій, а також забезпеченні їхньої повної реалізації в усіх сферах соціального життя. Важливо відзначити, що такий захист здійснюється не тільки всередині країни, а й за її межами, зокрема шляхом участі в міжнародних договорах з прав людини, спіль­них заходах світового співтовариства щодо держав-порушниць.

Існують декілька різних моделей реалізації соціального призна­чення держави, кожна з яких визначає певну специфіку її функціональ­ного навантаження.

Перша модель передбачає всеохоплюючу опіку держави над сус­пільством і людиною, що означає втручання держави в усі суспільні справи (патерналістська держава). За другою моделлю держава мінімально втручається в суспільне життя, усувається з економічної сфери, обмежуючись лише охороною існуючого ладу, особи, власнос­ті, громадського порядку, національної безпеки (ліберальна держава). Згідно з третьою моделлю - держава провадить активну економічну, соціальну політику задля забезпечення соціальної справедливості (со­ціальна держава).

Функції держави - це основні напрями її діяльності, які зумовлені службовим призначенням держави щодо суспільства та реалізують­ся у правових формах через державний механізм.

Функції держави характеризуються тим, що вони:

1) є основними напрямами її діяльності всередині країни або за її межами, мають усталений, постійний характер;

2) здійснюються в певних самостійних сферах суспільних відносин (економічній, фінансовій, соціальній та ін.). Зміст кожної функції ста­новлять однорідні взаємопов’язані дії, через які держава справляє вплив на відповідну сферу суспільного життя;

3) не можуть ефективно виконуватися жодним іншим соціальним інститутом, крім держави;

4) зумовлені призначенням держави - задовольняти загальні інтереси. Водночас вони визначаються конкретно-історичними умовами конкрет­ного суспільства, виникаючи та розвиваючись під їх впливом. При цьому важливу роль відіграють різноманітні чинники: соціальна структура суспільства, стан економіки, політичний режим, рівень культурного роз­витку, ідеологія, міжнародне становище, процеси глобалізації тощо;

5) здійснюються у правових формах. Державна діяльність згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України не може здійснюватися поза правом.

Функції держави реалізуються за допомогою механізму держави. Цим вони відрізняються від функцій окремих гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) та функцій окремих органів дер­жавної влади. Функції гілок влади є меншими за обсягом, виконують­ся тільки органами, які належать до відповідної гілки. Ще вужчий та більш локальний характер мають функції окремих державних органів.

Функції держави класифікуються за різними критеріями. Так, за­лежно від сфери соціальних відносин, на яку спрямовано державний вплив, можна виокремити економічну, соціальну, екологічну, гумані­тарну та інші функції. Залежно від спрямованості на вирішення внутрішньодержавних чи міжнародних питань традиційно виділяють внутрішні та зовнішні функції. Разом із тим у сучасному світі від­мінність між ними поступово зникає. Здійснення кожної функції має як внутрішній, так і зовнішній вияви.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття функцій держави:

 1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 2. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 5. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 6. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 7. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 8. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 9. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 10. 1.1. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер
 11. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 12. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 13. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 14. Поняття та риси підзаконного акту
 15. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення
 16. 2.2. Функціональне спрямування санкцій у праві