<<
>>

§ 1. Поняття і форми реалізації норм права

Реалізація права - це зумовлена нормами права правомірна пове­дінка суб 'єктів права.

Реалізація права може бути пов’язаною як зі здійсненням право­мірних дій, так і з правомірною бездіяльністю.

Результатом реалізації права є досягнення відповідності фактичних дій (бездіяльності) ви­могам норм права щодо цієї поведінки суб’єктів права.

Виокремлюють такі типи реалізації норм права-.

1) безпосередня реалізація, коли суб’єкти права самостійно, без зовнішнього втручання чи допомоги втілюють правила, передбачені нормами права, у своїй поведінці, здійснюють суб’єктивні права і ви­конують юридичні обов’язки (наприклад, власник здійснює право власності на належне йому майно, водій виконує обов’язок попереди­ти учасників дорожнього руху про зупинку транспортного засобу). Саме так у суспільстві реалізується переважна більшість норм права;

2) правозастосовнареалізація, яка має місце тоді, коли суб’єктивні права та юридичні обов’язки не можуть бути реалізовані особою без залучення спеціальних суб’єктів (суб’єктів правозастосування). У цьо­му разі реалізація норм права проходить особливу стадію - застосу­вання права (наприклад, громадянин реалізує своє право на пенсію лише із залученням органу Пенсійного фонду, який ухвалює рішення про призначення пенсії цій особі).

Важливе значення для розкриття природи реалізації норм права має також виокремлення її форм, яке здійснюється залежно від харак­теру дій, необхідних для реалізації права. У свою чергу цей характер

зумовлений способом правового регулювання, що використовується в тій чи іншій нормі права.

Поділ норм права на заборонні, зобов ’язальні та уповноважуваль- ні дає можливість виділити такі форми реалізації норм права'.

1) дотримання, яке є формою реалізації заборонних норм права. Суть цієї форми полягає у бездіяльності (пасивній поведінці), тобто утриманні від здійснення дій, що знаходяться під забороною правових норм (наприклад, особа утримується від куріння в громадських місцях або від заподіяння шкоди чужому майну);

2) виконання, яке є формою реалізації зобов’язальних норм права. Ця форма вимагає активної поведінки — дій, пов’язаних із виконанням суб’єктами обов’язків, покладених на них нормами права (наприклад, виконуючи свої обов’язки, платник податку сплачує податок на доходи, водій транспортного засобу зупиняється на червоне світло світлофору);

3) використання, яке є формою реалізації уповноважувальних норм права. Воно являє собою добровільне здійснення особою своїх прав і втілюється як у діях, активній поведінці (наприклад, виборець використовує право обирати народних депутатів), так і у бездіяльнос­ті, пасивній поведінці (наприклад, особа використовує право не свід­чити проти себе і своїх близьких).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття і форми реалізації норм права:

 1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 2. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 3. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 4. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 5. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 6. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 9. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 10. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
 11. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 12. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях