<<
>>

§ 4. Поділ влади. Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової гілок влади

Поділ влади є основним принципом організації і діяльності дер­жавного апарату в умовах демократичної, правової держави. Поділ державної влади не може бути зведений до розподілу праці з управ­ління суспільством.

Останній виникає разом із появою державного апарату і передбачає спеціалізацію його працівників, здійснення ними нормотворчої, виконавчої чи судової діяльності, кожна з яких потребує специфічних здібностей і навичок.

Поділ державної влади має глибокий демократичний сенс, оскіль­ки він урешті-решт спрямований на недопущення концентрації дер­жавної влади в руках однієї людини, органу або класу, унеможливлен- ия сваволі, забезпечення політичної свободи. У цьому розумінні поділ влади є не тільки принципом організації та діяльності державного апарату, а й однією з найважливіших засад демократичного правління.

Завдяки поділу влади забезпечуються обмеження державної влади, її функціонування в правових межах.

Поділ влади як принцип організації і функціонування державного апарату передбачає розмежування повноважень між трьома гілка­ми — законодавчою, виконавчою та судовою, а також створення меха­нізму стримувань та противаг.

Відповідно до цього механізму законодавча влада стримує вико­навчу, оскільки остання не може виходити за межі ухвалених парла­ментом законів. Парламент формує або бере участь у формуванні уряду, здійснює контроль за його діяльністю. У свою чергу, виконавча влада наділяється правами законодавчої ініціативи, може застосовува­ти вето щодо законів, ухвалених парламентом. Органи судової влади захищають людину від протиправних дій із боку державних органів. Крім того, Конституційний Суд може стримувати як законодавчу, так і виконавчу гілки влади шляхом визнання їх актів неконституційними, що тягне за собою припинення їх дії.

Законодавча влада — це гілка державної влади, яка має виключні повноваження на ухвалення законів.

Органом законодавчої влади є пар­ламент (Велика Британія - Парламент, США - Конгрес, Україна - Вер­ховна Рада). Основною функцією цієї гілки влади є законодавче регу­лювання суспільних відносин. Так, згідно з Конституцією України Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом України.

Крім того, Верховна Рада України виконує інші функції. Представ­ницька функція зумовлена тим, що саме цей орган найбільш повно відображає політичні настрої та очікування в суспільстві, представляє їх на рівні законодавчої діяльності. Установча функція полягає в тому, що парламент формує або бере участь у формуванні уряду, обирає або затверджує на посадах керівників вищих органів державної влади. Контрольна функція характеризується тим, що парламент здійснює контроль за діяльністю підзвітних йому органів (уряду, міністерств, відомств). Особлива значущість діяльності парламенту стосовно за­твердження бюджету, а також контролю за його виконанням передбачає акцентування на його фінансовій (бюджетній) функції.

Виконавча влада - це гілка державної влади, яка забезпечує ви­конання законів, проводить внутрішню та зовнішню політику держа­ви. Виконавча влада здійснюється урядом (в Італії - Рада Міністрів, у Російській Федерації - Уряд, в Україні - Кабінет Міністрів), а також іншими центральними та місцевими органами (міністерства, агентства, місцеві державні адміністрації).

Основною функцією цієї гілки є забезпечення виконання законів. Крім того, виконавча влада здійснює функцію подзаконного регулюван­ня суспільних відносин, згідно з якою вищі органи виконавчої влади наділені повноваженням ухвалювати підзаконні нормативно-правові акти. Наприклад, Кабінет Міністрів України приймає на основі Кон­ституції та законів України постанови.

Судова влада - це гілка державної влади, що має виключні повно­важення на здійснення правосуддя. Основною її функцією є відправ­лення правосуддя, тобто діяльність з розгляду та вирішення різних категорій справ у визначеному законом процесуальному порядку. Крім того, суд здійснює функцію захисту прав людини, а також контрольну функцію за додержанням законодавства під час проведення досудово- го розслідування.

Контрольні запитання

1. Укажіть на відмінності між механізмом держави і державним апаратом.

2. Визначіть державний апарат.

3. Проаналізуйте систему державних органів.

4. Охарактеризуйте принципи організації та діяльності держав­ного апарату.

5. Проведіть відмінності між поняттями «державний службо­вець» та «посадова особа».

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Поділ влади. Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової гілок влади:

 1. 1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як основної ланки системи правосуддя
 2. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 3. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 4. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 5. 2.1. Актуальні проблеми здійснення державного контролю у сільському господарстві
 6. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 7. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 8. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 9. 4.3. Правова характеристика мирних способів вирішення колективних трудових розбіжностей
 10. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
 13. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 14. Поняття та риси підзаконного акту
 15. Список використаних джерел
 16. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони
 17. 3.2. Правоохоронні органи України: визначення поняття та система