<<
>>

§ 4. Підзаконні нормативно-правові акти

Підзаконні нормативно-правові акти - це акти, що приймають­ся уповноваженими на це суб ’єктами нормотворчості на основі за­конів і не повинні їм суперечити.

Прийняття підзаконних нормативно-правових актів зумовлено необхідністю створення норм права, які покликані сприяти реалізації суб’єктами владних повноважень покладених на них функцій.

Крім того, їх прийняття викликане складністю суспільних відносин, які по­требують як законодавчого, так і більш докладного, конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах життєдіяльності суспільства.

Підзаконні нормативно-правові акти можна класифікувати за різними критеріями:

1) за суб’єктами прийняття - акти президента, уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та ін.;

2) за зовнішньою формою акта-укази, постанови, накази, розпо­рядження, рішення, статути, правила та ін.;

3) за сферою дії акта:

- загазьні акти, обов’язкові до виконання на всій території держа­ви (постанови Кабінету Міністрів України);

-міжвідомчі акти, обов’язкові для міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт (накази міністерств, що мають зовнішнє значення);

- відомчі акти, приписи яких поширюються на організації та осіб, що перебувають у системі службового підпорядкування відповідного міністерства, відомства (накази міністрів, керівників інших централь­них органів виконавчої влади, що мають внутрішнє значення);

-місцеві акти, дія яких обмежується територією відповідної адмі­ністративно-територіальної одиниці (розпорядження голів місцевих державних адміністрацій);

-локальні акти, які діють тільки в межах конкретного підприємства, установи, організації (накази керівників підприємств, установ, організацій);

4) за характером нормотворчої компетенції - прийняті в межах власної нормотворчої компетенції (нормативні акти уряду) і в поряд­ку реалізації делегованих нормотворчих повноважень (деякі норматив­ні акти органів місцевого самоврядування);

5) за порядком прийняття: акти, прийняті одноособово (наказ мі­ністерства) і колегіально (постанови правління Національного банку України);

6) за кількістю суб’єктів нормотворчості: акти, прийняті одним суб’єктом владних повноважень (укази Президента України) і спільно двома або більше суб’єктами (накази Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України);

7) за характером відомостей, що містяться в нормативному акті: акти з відкритим доступом та акти з обмеженим доступом (видаються з грифами «для службового користування», «таємно», «особливої важливості» і містять державну таємницю або відомості, розголошен­ня яких може спричинити шкоду інтересам держави або конкретного відомства).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Підзаконні нормативно-правові акти:

  1. 1.2. Система і особливості процесуальних норм та їх роль і місце в адміністративному праві
  2. 3.2. Проблеми та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення, в контексті надання адміністративних послуг через електронні онлайн-сервіси
  3. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
  4. 1.2. Система адміністративних актів органів публічної адміністрації та місце в ній адміністративних актів органів прокуратури
  5. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
  6. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
  7. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  8. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  9. 2.4 Основні напрямки удосконалення процедур прийняття адміністративних актів органами прокуратури
  10. Поняття та риси нормативно-правових актів. Система законодавства