<<
>>

§ 2. Підстави юридичної відповідальності

Юридична відповідальність можлива лише тоді, коли існують під­стави для її виникнення і відсутні підстави, що її виключають. Під підставами юридичної відповідальності розуміється певна сукупність обставин, за наявності яких її застосування є можливим.

Такі підстави поділяють на юридичні, фактичні та процесуальні.

Юридичною підставою відповідальності є правові норми, які міс­тять необхідні об’єктивні та суб’єктивні ознаки поведінки, що квалі­фікується як правопорушення, а також перелік санкцій, що можуть застосовуватися до правопорушників.

Фактичною підставою юридичної відповідальності є ті життєві обставини, з наявністю яких норми права пов’язують настання юри­дичної відповідальності (юридичні факти). Ними є наявність у діянні особи складу правопорушення. Фактичною підставою юридичної від­повідальності не можуть бути самі по собі наміри, переконання, думки, уподобання, схильності без їх зовнішнього вияву в конкретних діяннях (діях чи бездіяльності). Вчинки, які регулюються не правовими, а ін­шими соціальними нормами (моральними, релігійними, корпоратив­ними тощо), також можуть бути соціально шкідливими, але не є фак­тичною підставою юридичної відповідальності.

Процесуальною підставою юридичної відповідальності є рішення уповноваженого суб ’єкта про застосування до правопорушника кон­кретних заходів юридичної відповідальності, ухвалене з додержанням необхідної процедури (наприклад, вирок суду). У такому рішенні встановлюється факт вчинення правопорушення певною особою (фак­тична підстава), а також констатується, що її вина доведена відповід­ними доказами. Цей правовий акт містить дані про конкретні неспри-

ятливі наслідки (покарання) з обов’язковим посиланням на норми права (юридична підстава). На підставі цього акта на правопорушника покладаються певні юридичні обов’язки (щодо сплати штрафу, пере­бування у місцях позбавлення волі, відшкодування збитків та ін.).

Притягнення до юридичної відповідальності передбачає обов’язкову перевірку наявності підстав, що її виключають.

До таких підстав, зокрема, належать:

а) неосудність, тобто спричинення хворобливим станом психіки осо­би її нездатність усвідомлювати свої вчинки або керувати ними під час вчинення суспільно шкідливого проступку. Законом визначено критерії неосудності: медичний (біологічний)- психічний розлад, хвороба, а також юридичний - нездатність усвідомлювати власні дії або керувати ними;

б) необхідна оборона, тобто дії особи, вчинені з метою захисту охоронюваних законом її прав та інтересів, а також прав та інтересів інших осіб, суспільних і державних інтересів від суспільно небезпеч­ного посягання шляхом заподіяння порушнику шкоди, необхідної і достатньої для негайного відвернення чи припинення посягання;

в) крайня необхідність, тобто заподіяння шкоди для усунення не­безпеки, що безпосередньо загрожує особі або іншій особі, а також суспільним і державним інтересам, якщо цю небезпеку неможливо було відвернути іншими засобами, а заподіяна шкода є меншою від тієї, що була відвернена;

г) малозначність діяння, тобто відсутність суспільної шкідливості того чи іншого діяння, яке формально містить ознаки правопорушення;

г) юридичний казус, тобто об’єктивно неправомірне діяння, вчи­нене випадково, безневинно (наприклад, падіння людини на дорозі через ожеледицю, що спричинило пошкодження чужого майна);

д) фізичний або психічний примус, що виключає відповідальність у випадках, коли під його впливом особа не може керувати своїми вчинками і завдає шкоди правам та інтересам інших осіб (наприклад, касир віддає гроші банку озброєному злочинцю).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Підстави юридичної відповідальності:

  1. Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи
  2. Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
  3. Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
  4. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  5. Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру
  6. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
  7. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
  8. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
  9. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
  10. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.