<<
>>

Передмова

Цей підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафед­ри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі оновленої програми навчальної дисципліни «Теорія держави і права».

Він має на меті формування у студентів загальних знань про сутність, зміст, форми й функціонування держави і права та основних умінь щодо ви­користання загального категоріального апарату юриспруденції в подальшій професійній діяльності. У стислій і доступній формі підручник містить ін­формацію про найбільш важливі закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, формує загальнотеоретичні уявлення про право і державу.

Весь матеріал підручника розділено на шість змістовних блоків (модулів): вступ до теорії держави і права; загальне вчення про державу; загальне вчен­ня про право; нормативна основа правового регулювання; реалізація права; правова держава і правова система суспільства.

Підручник сприяє реалізації місії теорії держави і права, яка полягає в тому, що в результаті вивчення цієї навчальної юридичної дисципліни студен­ти повинні:

- знати стан основних проблем теорії держави і права, форми і функції держави і права, загальні засади правового регулювання суспільних відносин;

- розуміти сутність та основні властивості держави і права, роль і зміст принципів права, особливості та значущість права як соціального регулятора та його відмінність від інших регуляторів суспільних відносин, структуру системи права і системи законодавства, поняття правової системи та зв’язки між її основними елементами;

- уміти правильно тлумачити і застосовувати правові норми та принципи, сприяти реалізації прав людини і впровадженню вимог верховенства права у суспільну, передусім юридичну, практику.

Цей підручник продовжує традиції попередніх навчальних видань кафед­ри: підручників «Загальна теорія держави і права» за ред.

М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина (2002 р.), «Загальна теорія держави і права»

за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина (2009 р.), посібника для підготовки до державних іспитів з теорії держави і права (2012, 2013 рр.) та ін. У ньому послідовно викладаються спільні доктринальні підходи і наукові позиції ка­федри, використовуються найбільш важливі результати її наукових дослі­джень, які знайшли підтримку юридичної громадськості.

Слід підкреслити, що видання є відображенням значних змін, що відбу­лися за останні роки в правовій реальності та юриспруденції, зокрема науці теорії держави і права, бере до уваги основні тенденції розвитку правової системи. При його підготовці були використані найбільш цікаві новітні науко­ві публікації та розробки як вітчизняних, так і визнаних зарубіжних право­знавців. Відповідні зміни є особливо помітними в розділах, що присвячені поняттю права, принципам і джерелам права, правовому регулюванню, тлу­маченню права, правам людини, громадянському суспільству, демократичній, правовій, соціальній державі та верховенству права.

Автори підручника прагнули врахувати позитивний світовий досвід ви­кладання загальнотеоретичних юридичних дисциплін, використати вітчизня­ну юридичну практику і практику впливових міжнародних організацій, пред­ставити європейські стандарти у правовій сфері та розкрити їх зміст. З цією метою викладення відповідних наукових питань здійснено з численними посиланнями на чинне законодавство України, рішення Конституційного Суду України, практику Верховного і вищих спеціалізованих судів України, а також міжнародні правові акти і практику Європейського суду з прав людини.

Підручник орієнтує читача на сучасне розуміння права як загально­обов’язкового соціального регулятора, що визначає межу між дозволеним і недозволеним, здатний забезпечити індивідуальну свободу та рівність, гаран­тувати справедливість і суспільний порядок, сприяти розв’язанню конфліктів і досягненню соціального компромісу, уможливити гідне існування та вільний розвиток людини.

У свою чергу держава розглядається як суб’єкт, на якого покладається відповідальність за точне і своєчасне закріплення норм права у законодавстві, належне їх застосування та забезпечення, підтримання право­вого порядку, утвердження народовлад дя, надання якісних послуг суспільству. Особливого значення у цьому контексті набувають зобов’язання держави у сфері прав людини, ідеї належного управління, легітимності та легальності, забезпечення за допомогою державної політики спільних інтересів і загально­го блага та ін.

Крім того, підручник допомагає отримати знання і вміння, необхідні для виконання професійних завдань, пов’язаних із нормотворчістю, правозасто- сувапням, тлумаченням права та ін. Це видання також дозволить з наукових позицій розглянути особливості правових актів, нормотворчоїтехніки, сфор­мувати у студентів навички подолання колізій і прогалин у законодавс тві тощо.

У підручнику відтворені здобутки таких напрямів правових досліджень, як філософія права, соціологія права, юридична етика, логіка права, викорис­тані результати галузевих юридичних досліджень. Це є природним, врахову­ючи статус теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, що виконує функції узагальнення та інтеграції юридичного матеріалу, методоло­гічну і комунікаційну функції.

Слід відзначити значний внесок у редагування підручника доктора юри­дичних наук, професора кафедри теорії держави і права С. П. Погребняка і кандидата юридичних наук, доцента кафедри В. С. Смородинського.

Сподіваємося, що наш підручник приверне увагу читачів і стане в при­годі не тільки студентам вищих юридичних навчальних закладів, а й науков­цям у загальнотеоретичній сфері, представникам галузевих юридичних дис­циплін, юристам-практикам, загалом усім, хто переймається актуальними питаннями і фундаментальними проблемами державно-правового розвитку України.

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України

О. В. Петришин

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Передмова:

  1. Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
  2. 1.2. Джерела Кормчих книг
  3. Передмова
  4. Інститути
  5. Зміст
  6. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. передмова
  10. CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ