<<
>>

§ 4. Об’єкти правових відносин, їх види

Об ’єкт правовідносин - це .матеріальне або нематеріальне благо, задля одержання, передавання або використання якого суб ’єкти всту­пають у правовідносини.

Такі об’єкти є конкретними та індивідуалізованими; саме потреба в об’єкті спричиняє виникнення правового зв’язку між суб’єктами, викликає появу і реалізацію їх прав та обов’язків.

Залежно від специфіки блага виділяють такі види об’єктів право­відносин:

1) природні об’єкти - земля, її надра, атмосферне повітря, водні, лісові та інші природні ресурси; вони мають природний характер, не створюються людьми, але використовуються ними для задоволення своїх потреб;

2) речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше рухоме і неру­хоме майно. Предмети матеріального світу задовольняють різноманіт­ні потреби людини і виступають об’єктами майнових відносин (напри­клад, купівля-продаж, дарування, обмін, спадкування);

3) немайновіблага (особисті та соціальні) - життя, здоров’я, честь і гідність, свобода, недоторканність житла, права людини, конститу­ційний лад, громадський порядок і безпека, довкілля, належне управ-

ління та ін. Вони визнаються значущими для суспільства і людини, внаслідок чого захищаються правом;

4) результати дій, у тому числі послуги і результати робіт. Вони надаються у сферах управління, побутового обслуговування, господарській, культурній, освітянській та інших сферах (наприклад, соціальні, адміністративні, фінансові, побутові послуги);

5) об ’єкти права інтелектуальної власності (літературні та ху­дожні твори, комп’ютерні програми, наукові відкриття, торговельні марки та ін.). З приводу використання і передавання таких об’єктів виникають різноманітні правовідносини.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Об’єкти правових відносин, їх види:

 1. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 2. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 5. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 6. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 7. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 8. 2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування
 9. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 10. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 11. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 12. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 13. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 14. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 15. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 16. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 17. 1.2. Санкція у структурі правової норми