<<
>>

§ 2. Нормативно-правовий акт як джерело права

Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості, який уста­новлює, змінює чи скасовує норми права.

Нормативно-правовий акт з’являється на ранніх етапах розвитку державності, поступово заміщує правові звичаї і стає для більшості правових систем основним джерелом права.

З посиленням державної влади та її централізацією нормотворча діяльність органів державної влади набуває пріоритетного значення, а право одержує нову зовнішню форму вираження - закон.

Нормативно-правовий акт характеризується такими ознаками:

- приймається уповноваженими суб’єктами нормотворчості і в межах їх компетенції;

- є чітко структурованим (поділений на глави, розділи, пункти, статті тощо);

- має письмову форму й оприлюднюється в офіційних виданнях;

- розробляється і приймається з додержанням нормотворчої про­цедури;

- може бути оперативно змінений відповідно до потреб соціальної практики;

- входить до складу системи законодавства;

- є обов’язковим до виконання, забезпечується санкціями в разі його порушення.

Нормативно-правові акти покликані забезпечити ефективне право­ве регулювання у відповідних сферах суспільних відносин. Вони:

-диференційовані за видами суб’єктів, які їх видають;

- конкретизовані за видами суспільних відносин, які ними регулю­ються (предметом правового регулювання);

- складають ієрархічну систему, побудовану з урахуванням їхньої юридичної сили.

У системі нормативно-правових актів держави найвищу юридичну силу має Конституція, яка розглядається як Основний Закон. Залеж­но від способу вираження конституції можуть бути писаними і непи­саними. Так, писана конституція може складатися як з одного, так і з декількох окремих документів, прийнятих у різний час. Наприклад, Конституція Швеції складається з акта «Форма правління», акта про спадкоємність престолу та акта про свободу друку.

Неписані консти­туції мають Велика Британія, Нова Зеландія, Ізраїль.

Наступний щабель в ієрархії нормативно-правових актів займають закони, які приймаються парламентом і мають вищу юридичну силу порівняно з нормативними актами інших державних органів. Закони розрізняються за своїм змістом, формою, юридичною силою та по­рядком прийняття. Найбільш поширеними є конституційні і поточні закони.

У деяких зарубіжних країнах особливе значення в регулюванні окремих сфер (освіта, охорона здоров’я, соціальне страхування та ін.) мають нормативні акти, які приймаються центральними органами ви­конавчої влади (урядом, міністерствами, відомствами) в порядку здій­снення ними делегованих парламентом законодавчих повноважень (делеговане законодавство). Прикладом цього є ордонанси (акти, які приймаються Радою міністрів Франції), законодавчі декрети (акти уряду Італії), накази в Раді (акти, видані урядом Великої Британії від імені королеви і Таємної Ради).

Система нормативних актів включає також інші підзаконні акти, прийняті центральними і місцевими органами виконавчої влади (ре­гламенти, накази, інструкції тощо), органами місцевого самоврядуван­ня. Такі акти мають бути заснованими на законах, покликані конкре­тизувати їх зміст, не можуть їм суперечити.

Нормативно-правові акти домінують серед джерел права в країнах романо-германської правової сім’ї і відіграють важливу роль у країнах англо-американського права. В Україні нормативно-правовий акт на­лежить до первинних, обов’язкових джерел права.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Нормативно-правовий акт як джерело права:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 11. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 14. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 15. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 16. Список використаних джерел: