<<
>>

§ 5. Міжнародні об’єднання держав

У сучасному світі особливого значення набувають такі об’єднання держав, як співдружності та співтовариства. Прикладами таких об’єднань на сьогодні є: Європейський Союз, Співдружність Націй, Співдружність Незалежних Держав.

Чинники їх об’єднання можуть бути різними: економічні, політичні, ідеологічні, культурні, релігійні тощо. Правовою основою таких об’єднань можуть виступати міжна­родні договори, статути, декларації та інші юридичні акти.

Для досягнення цілей створення цих об’єднань держави-учасниці можуть передавати їм свої суверенні права у відповідній сфері. З метою координації діяльності міжнародних об’єднань можуть створюватися наддержавні органи. Вони можуть здійснювати нормотворчу діяльність шляхом як прийняття нормативних актів їх наддержавними органами, так і укладання договорів між державами-учасницями. Останні збері­гають свій суверенітет та право виходу з таких об’єднань.

Співтовариство (співдружність) - це добровільне, договірне об 'єднання держав, засноване на спільних політичних, економічних, ідеологічних, культурних засадах та спрямоване на вирішення певних завдань у різних сферах суспільного життя.

Ознаками таких об’єднань є:

1) спільність історичного розвитку держав-учасниць, що зумовлює їх інтеграцію на спільних політичних, економічних, ідеологічних, культурних засадах;

2) створення для спільного вирішення завдань, актуальних для держав-учасниць;

3) наявність наддержавних органів, які забезпечують взаємодію держав-учасниць;

4) збереження суверенітету державами-учасницями;

5) можливість виходу із складу таких об’єднань;

6) автономність правової, судової, політичної систем кожної дер­жави-учасниці.

Яскравим прикладом цього є виникнення та функціонування Єв­ропейського Союзу (ЄС). Створений у 1951 р. як співтовариство на економічних засадах, він поступово поширює свою компетенцію на політичну, правову, гуманітарну сфери.

Нині в ЄС створено спільний ринок, який гарантує вільний рух людей, товарів, капіталу та послуг. Він виробляє спільну політику у сферах правосуддя та внутрішніх

справ, у галузях торгівлі, сільського господарства, рибальства, регіо­нального розвитку, формує спільну зовнішню політику та політику безпеки. У ЄС діють такі органи, як Європейський парламент, Євро­пейська комісія, Суд ЄС та ін.

Співдружність Незалежних Держав виникла в 1991 р. унаслідок припинення існування СРСР. Вона грунтується на історичній спільнос­ті народів, зв’язках між ними і має на меті продовження співробітництва між державами, які раніше входили до складу СРСР. Діяльність СНД здійснюється через спільні координаційні органи, наприклад Раду глав держав. Раду глав урядів, Міжпарламентську Асамблею СНД та ін.

До міждержавних об'єднань належать також політичні, військово- політичні, екологічні та інші союзи, коаліції, регіональні блоки тощо. В їх основі лежать загальні цілі та інтереси держав-членів, намагання використовувати спільні ресурси держав для їх досягнення. Прикладами таких об’єднань є: Організація Об’єднаних 1 Іацій, Організація африкан­ської єдності, Ліга арабських держав. Крім того, функціонують спеціа­лізовані міжнародні організації, наприклад ЮНЕСКО, ЮН1СЕФ, МАГАТЕ, Міжнародна організація праці (МОП), Світова організація торгівлі (СОТ). Діяльність міждержавних організацій свідчить про ін­теграційні світові процеси, існування глобальних світових проблем.

Контрольні запитання

1. Визначіть форму держави та її с труктуру. Укажіть чинники, що зумовлюють різноманіття форм держав.

2. Сформулюйте поняття форми правління держави, назвіть її види.

3. Розкрийте основні риси унітарної та федеративної держав.

4. Порівняйте демократичний, авторитарний і тоталітарний державні режими.

5. Визначіть особливості форми Української держави.

6. Сформулюйте ознаки співтовариства (співдружності) як міжнародного об’єднання держав.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Міжнародні об’єднання держав:

 1. Стаття 5. Державна політика у сфері застосування трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією
 2. Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій
 3. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 4. Співробітництво у галузі юстиції і внутрішніх справ
 5. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 6. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 7. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 8. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 9. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 10. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 11. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України