<<
>>

§ 1. Механізм держави і його структура

Соціальне призначення держави реалізується через її діяльність, яка полягає у виконанні певних функцій. Для цього створюється спеціальний механізм держави, що складається з об’єднаних в ієрархічну систему органів державної влади (державного апарату), а також інших державних організацій.

Механізм держави є інструментом, за допомогою якого державна влада здійснюється на різних етапах розвитку суспільства.

Структура механізму держави, його кількісні та якісні характерис­тики, можливості його впливу на різні сторони суспільного життя за­лежать від обсягу та змісту функцій, які суспільство покладає на дер­жаву, що, у свою чергу, зумовлює обсяг повноважень органів держав­ної влади, прав і обов’язків державних організацій.

Загальними рисами для всіх видів державних організацій, які входять до складу механізму держави, є те, що:

1) на відміну від громадських або приватних організацій вони ма­ють державницьку природу, що спричиняє особливий порядок їх ство­рення та функціонування;

2) за їх посередництвом виконуються функції держави;

3) вони утримуються за рахунок державних, насамперед бюджет­них, коштів;

4) їх працівники мають особливий правовий статус (певні обме­ження, гарантії зайнятості та соціального захисту).

Провідною ланкою механізму держави є орган державної влади як найбільш характерне для нього інституційне утворення. Крім того, 78

до складу механізму держави входять й інші державні організації - державні установи, державні підприємства, збройні сили.

Державні установи виконують функції держави у сферах освіти, науки, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, які не потре­бують використання державно-владних повноважень. Це - державні школи, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, театри, музеї, лікарні та ін. Державні установи можуть виконувати й іншу ді­яльність, наприклад утримання засуджених тощо. За характером ді­яльності державні установи є неприбутковими організаціями і фінан­суються за рахунок коштів державного бюджету.

Державні підприємства здійснюють господарську діяльність, тобто діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг. Державне підприємство утворю­ється компетентним органом державної влади в розпорядчому поряд­ку на базі відокремленої частини державної власності і входить до сфери його управління. Державні підприємства мають самостійний баланс і статус юридичної особи, є суб’єктами підприємницької ді­яльності, несуть самостійну майнову відповідальність, на них поши­рюється загальнодозволепий режим правового регулювання.

Для захисту суверенітету І територіальної цілісності держави, її недоторканності у структурі механізму держави утворюються та функ­ціонують збройні сили.

Таким чином, механізм держави - це система органів державної влади, установ, підприємств та інших державних організацій, за по­середництвом яких здійснюються функції держави.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Механізм держави і його структура:

 1. РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ПОВОЄННОЇ ЄВРОПИ
 2. РОЗДІЛ 3 УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З НОВИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ
 3. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 5. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 6. 3.3. Практичні та адміністративно-процесуальні законодавчі аспекти зарубіжного досвіду у сфері розвитку електронного урядування та його використання в Україні
 7. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 8. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 9. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 10. 2.2. Практика діяльності спеціалізованих трудових судів у зарубіжних державах
 11. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 12. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 13. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 14. ВСТУП
 15. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами