<<
>>

§ 5. Корпоративні норми, їх особливості та взаємодія з правом

У регулюванні суспільних відносин значну роль відіграють корпо­ративні норми - правила, що розробляються політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками, підприємствами та інши­ми об’єднаннями з метою реалізації інтересів своїх членів (учасників).

Корпоративні норми визначають правовий статус названих органі­зацій, установлюють їх мету і завдання, умови членства, порядок формування і компетенцію їх органів, гарантії додержання норм, спе­цифіку санкцій та засади взаємодії з державою.

Механізм дії та ознаки корпоративних норм мають значну подіб­ність до правових: вони є правилами поведінки; текстуально закрі­плені у відповідних документах; мають нормативний характер; прий­маються за відповідною процедурою; забезпечуються за допомогою організаційних заходів і санкцій.

Розмежування корпоративних норм і норм права проводиться за такими критеріями.

За суб ’єктом, якому вони адресовані: корпоративні норми поши­рюються тільки на членів цієї організації, мають локальний характер, тоді як правові норми є загальнообов’язковими.

За вольовою спрямованістю: корпоративні норми висловлюють волю членів організації та їх керівних органів, а правові норми закріп­люють погоджену волю держави і всього суспільства задля досягнен­ня загального блага.

За способом встановлення: корпоративні норми створюються на з’їздах, зборах, конференціях, засіданнях об’єднань, а правові норми приймаються уповноваженими суб’єктами нормотворчості.

За формою зовнішнього вираження: корпоративні норми закріплю­ються у статутах, програмах, положеннях, рішеннях організацій, тоді як правові норми набувають формального вираження в нормативних актах та інших джерелах права.

За специфікою санкцій: додержання корпоративних норм гаранту­ється внутрішньоорганізаційними санкціями (наприклад, догана, за­уваження, попередження, виключення з організації), тоді як правові норми забезпечуються юридичними санкціями (штраф, позбавлення волі, арешт та ін.).

Ці регулятори взаємодіють таким чином. Як правило, у корпора­тивних документах установлюється загальне зобов’язання додержува­тися правових норм. Слід також ураховувати, що від додержання корпоративних норм іноді залежить належна реалізація норм права. Наприклад, при звільненні працівника з ініціативи власника або упов­новаженого ним органу потрібна попередня згода на це профспілково­го органу (статті 40, 41, 43 КЗпІІ України). Кворум на такому засідан­ні визначається за нормами статуту профспілкової організації (тобто за корпоративними нормами).

Корпоративні норми слід відрізняти від деяких правових норм, які містяться у локальних нормативних актах підприємств (статутах, установчих договорах, положеннях, правилах тощо). Норми таких актів підлягають попередньому або наступному схваленню з боку держави, виконують субсидіарну роль в умовах ринкової економіки. У разі їх порушення вони підлягають захисту в судовому порядку за допомогою інших заходів державного впливу.

Контрольні запитання

1. Які види соціальних норм регулюють суспільні відносини?

2. Яким є співвідношення між соціальними і технічними нор­мами?

3. Як взаємодіють право і мораль?

4. Проведіть розмежування між нормами права і звичаями.

5. Проведіть розмежування між правовими і релігійними нор­мами.

6. Як відбувається взаємодія між правом і корпоративними нормами?

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Корпоративні норми, їх особливості та взаємодія з правом:

  1. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
  3. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  4. Поняття законодавства та його система