<<
>>

§ 3. Кодекс як особливий вид закону

В Україні норми основних галузей права вміщено в об’ємні, внут­рішньо узгоджені та систематизовані кодифіковані акти - кодекси.

Кодекс — це єдиний, зведений, внутрішньо узгоджений акт, який на основі загальних принципів регулює певну сферу суспільних відносин.

Головними ознаками кодексу є:

1) він є особливим різновидом закону, приймається парламентом або народом;

2) об’єднує певну групу норм права, предметом регулювання яких є однорідна сфера суспільних відносин;

3) його положення мають широку сферу застосування в межах галузі чи підгалузі права;

4) містить загальні принципи, на підставі яких регулюються ці суспільні відносини;

5) є систематизованим нормативно-правовим актом, логічно узго­дженим об’єднанням норм права;

6) дія його характеризується підвищеною стабільністю.

Як правило, кодекс складається з двох частин-, загальної та особ­ливої. Загальна частина включає фундаментальні положення (завдан­ня кодексу, принципи правового регулювання, нормативні узагальнен­ня, визначення понять) та інші вихідні нормативні положення, які характеризуються високим рівнем узагальнення. Особлива частина закріплює юридичні права та обов’язки суб’єктів суспільних відносин,

а також визначає вид та міру можливої або належної поведінки, нега­тивні наслідки порушення прав і невиконання обов’язків.

На сьогодні в Україні діють 22 кодекси. Останніми роками Верховною Радою України ухвалено Податковий кодекс, Кримінальний процесуаль­ний кодекс, Кодекс цивільного захисту та ін. Ведеться активна робота щодо підготування нових кодексів: Трудового, Виборчого, Інноваційного, Інформаційного, Банківського, Аграрного, Екологічного та ін.

Кодекси класифікуються за різними критеріями:

1) за видами норм права, вміщених у кодексі: матеріальні та про­цесуальні. Матеріальні кодекси містять норми, що визначають зміст прав та обов’язків суб’єктів, їх правовий статус і безпосередньо спря­мовані на регулювання суспільних відносин (Кримінальний, Цивіль­ний, Сімейний, Земельний та ін.).

У свою чергу процесуальні кодекси містять норми, які забезпечують процедуру та захист норм матеріаль­ного права (Цивільний процесуальний, Кримінальний процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства);

2) за об'єктом кодифікації: галузеві, які є результатом здійснення галузевої кодифікації (Цивільний, Кримінальний, Сімейний та ін.); спеціальні, що об’єднують правові норми одного чи декількох інсти­тутів (Водний, Лісовий та ін.); міжгалузеві, які містять норми, спря­мовані на регулювання комплексної сфери суспільних відносин (Мит­ний, Повітряний);

3) за ступенем охоплення суспільних відносин: повні,тобто кодекси, які повністю охоплюють певну галузь законодавства (Кримінальний кодекс); неповні кодекси, які охоплюють лише певну частину актів галузі законодавства (Земельний кодекс).

Від кодексів як різновиду законів слід відрізняти акти, що закріп­люють вимоги до тієї чи іншої професійної діяльності і в своїй назві теж використовують термін «кодекс» (наприклад, Кодекс професійної етики суддів, Етичний кодекс ученого України, Етичний кодекс лікаря України). їх правовий статус визначається залежно від того, якими актами й якими суб’єктами вони затверджуються.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Кодекс як особливий вид закону:

 1. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
 2. Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
 3. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 4. Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання
 5. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 6. Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки
 7. Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств
 8. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 9. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
 10. 1.2. Система і особливості процесуальних норм та їх роль і місце в адміністративному праві
 11. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 12. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 13. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 14. 2.3. Трудові спори і конфлікти з питань опати праці: особливості змісту і регулювання за умов становлення ринкової економіки
 15. Особливості суду присяжних в Україні: його надбання і недоліки.
 16. 3.5 Особливості правової охорони у кримінальному процесі (недопущення широкого розголошення) таємниць слідства та судочинства
 17. Нормативно -правові акти: поняття, риси та види