<<
>>

§ 4. Функції теорії держави і права

Функції теорії держави і права - це основні напрями її впливу на суспільство, юридичну науку та практику.

Як і будь-яка юридична наука, теорія держави і права виконує такі загальні функції.

1. Пізнавальну (гносеологічну) функцію, спрямовану на здобуття і розширення наукових знань про юридичні явища, їхні характерні риси, сутність, форми, принципи, інститути тощо. Ця функція найви­разніше виявляється на початковому етапі дослідження.

2. Евристичну функцію, спрямовану на встановлення закономір­ностей та тенденцій виникнення, розвитку та функціонування держа­ви і права. Висновок про значущість, повторюваність, постійність та стійкість певних юридичних явищ означає відкриття відповідної тен­денції або закономірності.

3. Функцію наукового прогнозування, яка полягає у визначенні шляхів подальшого розвитку юридичної дійсності. Наприклад, теорія держави і права виявляє загальні проблеми, які постануть перед правом і державою у майбутньому, та пропонує шляхи їх розв’язання.

4. Функцію допомоги практиці, яка зумовлює не тільки теоретич­ну цінність висновків теорії держави і права, а й їх практичну значу­

щість, корисність для юридичної діяльності. Так, розробляючи вчення про систему норматив но-правових актів, теорія держави і права ви­робляє пропозиції щодо вдосконалення системи чинного законодавства.

5. Світоглядну функцію, яка сприяє формуванню в суспільстві юридичного світогляду, що ґрунтується на ідеях пріоритету прав лю­дини, верховенства права, юридичної рівності та свободи, конституціо­налізму тощо.

Теорія держави і права виконує також специфічні, притаманні лише їй функції.

1. Інтеграційну функцію, яка полягає у тому, що теорія держави і права акумулює та впорядковує висновки, зроблені іншими юридич­ними науками, синтезує їх і в такий спосіб забезпечує приріст теоре­тичного знання. Так, узагальнюючи дані щодо конституційної, цивіль­ної, кримінальної, адміністративної та інших видів юридичної відпо­відальності, теорія держави і права розробляє загальне вчення про юридичну відповідальність. Аналіз норм права різної галузевої на­лежності в узагальненому вигляді трансформується у вчення про нор­му права, її структуру, види тощо.

Виконання цієї функції є важливим завданням теоретичної науки ще й тому, що у процесі узагальнення теорія держави і права отримує можливість визначити ті проблеми, що постають перед іншими юридичними науками і потребують теоретич­ного осмислення та розв’язання.

На підставі теоретичних узагальнень конструюються загальноте­оретичні поняття і виокремлюються загальні принципи права. Ці по­няття і принципи становлять каркас усієї юридичної науки, оскільки вони в концентрованій формі виводять спільні, найголовніші риси та ознаки головних юридичних явищ. Завдяки використанню таких понять і принципів юридичні науки інтегруються (об’єднуються) в єдину узгоджену систему.

Крім того, узагальнюючи наукові розробки галузевих наук, теорія держави і права також забезпечує доступ до їх теоретичних здобутків іншим юридичним наукам. Наприклад, на підставі теорії злочину, роз­робленої наукою кримінального права з урахуванням доробку інших галузевих наук, теорією держави і права було створене загальне вчен­ня про правопорушення, що використовується всіма галузевими дис­циплінами.

2. Методологічну функцію, яка зумовлена фундаментальним ха­рактером теорії держави і права. Вона полягає у тому, що загальні за­

кономірності розвитку юридичних явищ і процесів, теоретичні кон­струкції і прийоми, способи та методики пізнання застосовуються іншими юридичними науками, а також в опрацюванні пропозицій щодо вдосконалення законодавства, правозастосовної, інтерпретаційної та іншої юридичної практики.

Контрольні запитання

1. Назвіть риси теорії держави і права як юридичної науки.

2. Охарактеризуйте елементи предмета теорії держави і права.

3. Наведіть приклади закономірностей та тенденцій, що охоп­люються предметом теорії держави і права.

4. Охарактеризуйте загальні та специфічні (власні) функції теорії держави і права.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Функції теорії держави і права:

 1. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 2. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 3. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 4. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 5. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 6. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 7. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 8. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 9. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 10. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 11. 2.4 Кримінально-правова характеристика винятків із правил застосування давності