<<
>>

§ 2. Функції сучасної держави

Сучасна держава виконує різноманітні функції, зокрема економіч­ну, фінансову, соціальну, екологічну, гуманітарну, а також функцію забезпечення національної безпеки.

Економічна функція держави спрямована на сприяння ефективно­му функціонуванню та розвитку економіки країни.

В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки зміст економічної функції включає широкий набір напрямів державної діяльності.

Передусім ідеться про розроблення економічної політики, яка б передбачала усунення недоліків ринкових механізмів та забезпечу­вала сталий економічний розвиток, рівноправність усіх форм власнос­ті, захист прав споживачів, усунення недобросовісної конкуренції та обмеження монополізму, ефективне управління державною власністю, міжнародне співробітництво та інтеграцію у світову економіку.

З економічною функцією тісно пов’язана фінансова функція, спря­мована на організацію і підтримання функціонування фінансової сис­теми країни, зокрема для забезпечення грошовими ресурсами реаліза­ції загальних соціальних потреб.

До змісту фінансової функції належать: здійснення грошово-кре­дитної політики, підтримання стабільності національної валюти, бю­джетна та податкова політика, регулювання банківської діяльності та ринку фінансових послуг, співробітництво з міжнародними фінансо­вими установами.

Однією з особливостей сучасної держави є її соціальна функція. Вона з’являється на певному етапі розвитку держави, спрямована на забезпечення людині гідного рівня життя, умов для її розвитку, ство­рення для кожного рівних можливостей із метою досягнення суспіль-

ного добробуту. Наявність у держави соціальної функції та ступінь активності в її здійсненні залежать від рівня її матеріального розвитку та культурних традицій.

Зміст соціальної функції включає такі напрями: забезпечення со­ціальних прав людини (на достатній життєвий рівень, на соціальний захист, на житло, на охорону здоров’я, на одержання соціальних пільг), створення належних умов праці (забезпечення зайнятості, регулюван­ня оплати праці, робочого часу та часу відпочинку, охорона праці, соціальний захист осіб, які потребують особливої підтримки з боку суспільства (інваліди, люди похилого віку, багатодітні сім’ї)), установ­лення соціальних стандартів, зокрема прожиткового мінімуму, міні­мальної зарплати і пенсії; соціальне (у тому числі пенсійне) страху­вання, медична допомога, надання соціальних послуг.

У сучасному світі актуальною є екологічна функція держави, яка полягає в охороні природи та раціональному використанні природних ресурсів. Держава розробляє екологічну політику, установлює екологіч­ні стандарти, уживає заходів щодо недопущення екологічно шкідливої діяльності, здійснює екологічний моніторинг, ведення державних када­стрів природних ресурсів. Важливими складовими зазначеної функції виступає міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема щодо запо­бігання глобальним катастрофам та ліквідації їх наслідків, раціонально­го використання й охорони природних ресурсів та довкілля.

Одне з важливих місць у діяльності держави посідає гуманітарна функція, спрямована на розвиток культури, науки і освіти, що виступає запорукою всебічного розвитку суспільства.

В умовах сучасної держави змістом цієї функції є: здійснення за­ходів щодо підвищення культурного рівня громадян; створення умов для їх повноцінної участі в духовному житті суспільства, забезпечення доступу до культурного та наукового надбання; розвиток освіти і на­уки; державна підтримка мистецтва; збереження історико-культурної спадщини; підтримка розвитку фізичної культури і спорту; міжнарод­на співпраця в гуманітарній сфері.

Важливе значення має функція забезпечення національної без­пеки, яка спрямована на досягнення стану захищеності життєво важ­ливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, що уможливлює сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запо­бігання та нейтралізацію загроз національним інтересам. Така захи­щеність досягається в усіх сферах - політичній, економічній, інфор-

маційній, військовій тощо. Виконання цієї функції виступає гарантією існування держави, ефективного виконання всіх інших її функцій.

Зазначена функція охоплює: захист державного суверенітету, тери­торіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопу­щення втручання у внутрішні справи держави; збереження соціально- політичної стабільності суспільства; охорону економічної, екологічної, інформаційної безпеки країни; зміцнення позицій держави у світі; ви­роблення стратегії національної безпеки, військової доктрини; підтри­мання на належному рівні оборонного потенціалу та обороноздатності держави; протидію і нейтралізацію загроз національним інтересам; участь у міжнародному співробітництві в галузі безпеки тощо.

Починаючи з другої половини XX ст. дедалі більшого значення набуває такий напрям цієї функції, як забезпечення миру і світового порядку. Він передбачає: міжнародну співпрацю держав щодо роз­зброєння, поступової ліквідації ядерної зброї, нерозповсюдженпя зброї масового ураження; організацію колективних дій у сфері боротьби з міжнародним тероризмом; ужиття заходів дипломатичного, військо­вого характеру з припинення існуючих і уникнення нових конфліктів, участь у миротворчих операціях.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Функції сучасної держави:

 1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 5. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 6. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 7. 1.3. Причини і підстави виникнення трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки
 8. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 9. 4.3. Правова характеристика мирних способів вирішення колективних трудових розбіжностей
 10. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 11. 2.2. Практика діяльності спеціалізованих трудових судів у зарубіжних державах
 12. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
 13. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 14. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 15. Еволюція формування та розвитку сучасного деліктного права ісламських країн
 16. Вплив ісламського деліктного права на сфери взаємодії ісламських держав з іншими державами
 17. Вчення про покарання у концепції ісламського деліктного права: від традиційної до сучасної парадигми