<<
>>

§ 4. Державний режим

Державний режим — це порядок здійснення державної влади.

На відміну від форми правління та форми державного устрою державний режим віддзеркалює не формальні аспекти організації державної влади, а її змістовні характеристики.

Основними індикаторами державного режиму є:

а) ступінь участі народу у формуванні державної влади;

б) рівень захищеності та забезпечення прав;

в) участь народу в реалізації державної влади;

г) урахування інтересів різних соціальних груп при здійсненні державної влади;

ґ) місце об’єднань громадян у політичній системі суспільства;

д) рівень політичного плюралізму;

е) методи, інтенсивність використання ресурсів влади, ідеологіч­ного тиску та питома вага примусових засобів;

є) пов’язаність державної влади правом.

Державні режими залежно від рівня участі народу в здійсненні державної влади традиційно поділяються на демократичні, авторитар­ні та тоталітарні.

Демократичний режим - це вид державного режиму, який харак­теризується широкою участю народу у формуванні і здійсненні дер­жавної влади, зв ’язаністю держави правом, повагою до прав людини, сприянням вільному функціонуванню громадянського суспільства.

Основними ознаками демократичного режиму є такі.

1. Широка участь народу у формуванні і здійсненні державної влади як безпосередньо (вибори, референдум), так і через своїх пред­ставників.

2. Виборність і змінюваність державної влади, розвиненість місце­вого самоврядування.

3. Підтримка розвитку громадянського суспільства.

4. Ухвалення всіх важливих для суспільства рішень більшістю з урахуванням інтересів меншості.

5. Реальне забезпечення прав людини.

6. Реалізація принципу поділу державної влади.

7. Високий рівень політичного плюралізму.

8. Верховенство права.

Авторитарний режим - це вид державного режиму, який харак­теризується жорстким контролем держави за публічною сферою, обмеженням та порушенням прав людини.

Основними ознаками такого режиму є такі.

1. Обмеження та порушення прав людини.

2. Відсутність підзвітності і підконтрольності державної влади народу.

4. Надмірна централізація державної влади.

5. Незв’язаність державної влади правом.

6. Пріоритет держави перед особою, суспільного над особистим.

7. Відсутність чи обмеженість політичного плюралізму. Політична цензура.

8. Переважне використання командних методів в управлінні.

Тоталітарний режим — це вид державного режиму, який харак­теризується масовими порушеннями прав людини, повніш державним контролем за суспільним життям, що охоплює як публічну, так і при­ватну сферу

Він характеризується такими ознаками.

1. Повним відстороненням народу від державної влади, яка фор­мується без його фактичної участі і не контролюється ним.

2. Прагнення держави повного панування в усіх сферах суспільно­го життя (політиці, економіці, кульгурі, інформаційній сфері, приват­ному житті).

3. Особа розглядається як засіб досягнення державних цілей.

4. Масштабні порушення прав людини.

5. Культ особи керівника держави.

7. Панування єдиної ідеології.

8. Здійснення державної влади протиправними методами.

9. Відкрите застосування державою примусових, насильницьких методів управління.

Державний режим є динамічним елементом форми держави і тому зазнає змін частіше, ніж інші її елементи.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Державний режим:

 1. Стаття 11. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 2. Стаття 75. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту
 3. Стаття 78. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту
 4. Стаття 102. Завершення митного режиму транзиту
 5. Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення
 6. Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення
 7. Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу
 8. Стаття 132. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони
 9. Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони
 10. Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
 11. Стаття 332. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку в зоні митного контролю
 12. Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму
 13. Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду
 14. Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
 15. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 16. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства