<<

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Декларація про державний суверенітет України. – Постанова Верховної Ради Української РСР від 16 липня 1990 року №55 – ХІІ. – Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990.

– №31. – Ст. 429.

2. Акт проголошення незалежності України. – Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року №1427 – ХІІ. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №38. – Ст. 502.

3. Конституція України . – Закон України від 28 червня 1996 року №254/96. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

4. Cеліванов В., Діденко.Н. Правова природа регулювання суспільних відносин. – Право України. – 2000. – №10 – С.15-17.

5. Козловський А.А.Гносеологічна природа права (філософсько – правовий аналіз): Автореф. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – Київ. – 2000 – 40с.

6. Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное сознание. – К.Наукова думка. – 1979 – 207с.

7. Алексеев С. С. Проблемы теории права. – Курс лекций в 2 – х т. – Свердловск: Сверл, юрид. ин – т. – 1972. – Т.1. – 396 с.

8. Мамутов В.Економіко – правові важелі проти тіньової економіки. – Вісник національної Академії наук України. – 2001. – №1 – С. 24-32.

9. Общая теория государства и права: Акад. курс. В.2 – х т. – М., 1998. – Т.2 – 275с.

10. Козловський А.А. Соціально-історичні константи правового пізнання. – Науковий вісник Чернівецького університету. – Збірник наук.праць.Вип. 55. – Правознавство. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – С. 5 – 12.

11. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. – Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. – М: Из – е М.и С. Сабашниковы. – 1916. – 704 с.

12. Спекторский Е.В. Юриспруденция и философия. – Юридический весник. – 1913. – Кн.ІІ. – 158с.

13. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997. – С. 629 – 635.

14. див. Алексеев С. С. Общая теория права. – В 2 – х т.Т. – ІМ.

– Юрид. лит. – 1982. – 360 с.

15. Черданцев А.В.Теория государства и права: Учебник для вузов. – М. – Юрайт. – 1999. – 432 с.

16. Чичерин Б.М. Философия права. – М.: тип. Кушнерева. – 1900. – 336 с.

17. Алексеев С. С. Философия права. – М.: Изд-во НОРМА. – 1997. – 7 – 336 с.

18. Харт Х.Л. Концепція права. – Пер з англ. Н.Комарова. – Наукове видання. – К.: Сфера. – 1998. – 231 с.

19. Фуллер Лон Л. Мораль права. – Пер. з англ. Н.Комарова. – Наукове видання. – К.: Сфера. – 1999. – 232 с.

20. Петрова Л.В.Методологія правознавства: філософський дискурс// Третій Міжнародний конгрес україністів 26 – 29 серпня 1996. – Правознавство. – Доповіді і повідомлення. – К. – 1996 – С. 23-29.

21. Тихомиров Л.В. Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – Под ред. М. Тихомирова. – М. – 1999. – 525 с.

22. Юридический энциклопедический словарь. – Под общ. ред. В.Е. Крутских. – М.ИНФРА – М. – 2001 – 357с.

23. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К. – 1999. – 238 с.

24. Рабінович П.М. Питання філософії права. – Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №1(8) – С. 38-40.

25. Большой экономический словарь. – Под. ред. А.Н. Азрилияна – 4 изд. перераб. и доп. – М. – Институт новой экономики. – 1999. – 1244 с.

26. Економічна енциклопедія. – Том I. – К., 2001 – 387с.

27. Скакун О.Ф.Теория государства и права. – Учебник. – Х. – Ун – т внутр. Дел. – 2000. – 704 с.

28. Трансформація відносин власності. – Право України. – Право України. – 1997. – №2 – С. 7-9.

29. Витушко В.А. Правовое обеспечение экономических реформ в словянских государствах. – Журнал российского права. – М. – 2000. – №12 – С. 150-156.

30. Урядовий кур‘єр. – 2000. – №122. – 8 липня. – С. 2-3.

31. Совершенствовать правовой статус хозяйствующих субъектов. – Право, политика, экономика. – М. – 2000. – №6. – С. 3-5.

32. Дж. Бьюкенен, Г.Таллол. Расчет согласия, логические основания конституционой демократии. – М. – ТАУРУС АЛЬФА, 1997. – 287с.

33. Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по теории права. – М. – Наука. – 1980. – 271 с.

34. Лаптев В.В. Экономика и право: Теория и практика правового регулирования хозяйственных отношений. – М.: Экономика. – 1981. – 215 с.

35. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х. – . Фірма “Консум”, 1998. – 479 с.

36. Фінансове право. – Підручник. – /Алісов Є.О.,Воронова Л.К.., Кадькаленко С. Т./. – Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Х. Фірма :"Консум", 1999. – 495 с.

37. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. – К.: Поліграфкнига, – 1994. – 95 с.

38. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс. – М., 1997.

39. Право и общественный прогрес в социалистическом обществе/Н.И. Козюбра, Е.В. Бурлай, В.В. Головченко и др.; Отв. ред. Н.И. Козюбра; АН УССР. – Ин – т государства и права. – Киев; Наук . думка. 1988. – 351 с.

40. Селіванов В.М., Устименко С. В. Систематизація законодавства про підприємництво – важливий напрям удосконалення правового регулювання підприємницьких відносин в Україні – Закон і підприємець. – Київ – Донецьк: Інститут приватного права і підприємництва. – 1998. – 187 с.

41. Про економічну самостійність Української РСР. – Закон Української РСР від 03 серпня 1990 року №142 – XII. – Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – №34. – Ст. 499.

42. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Теория государства и права на рубеже веков: проблемы и перспективы. – Правоведение. – 2000. – №3. – С.246-254.

43. Н.С. Кузнєцова. – Шляхи розвитку законодавства України про підприємницьку діяльність. – Концепція розвитку законодавства України. – Матеріали науково – практичної конференції. – 1996. – Київ. – С. 26-28.

44. Сорокин В.Д.Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. – Правоведение. – 2000. – №4 – С. 41-47.

45. Загальна теорія держави і права. – К.: Навч. посібн. - / А.М. Колядій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенко та ін.

/ Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова; за ред. В.В. Копейчикова. – Юринкомінтер,1998. – 317 с.

46. Урядовий курєр. – 2001. – №142. – С. 1 – 2

47. Голос України. – 2001. – №34. – С. 2-4.

48. Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2-х томах. – Юрид. лит. – Т.2. – М. – 1982. – 359 с.

49. Явич С.Л. – Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. – М.: Госгориздат, – 1961. – 172 с.

50. Витченко А.М. . – Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. – под. ред. д.ю.н. М.И. Байтина. – Саратов. – изд-во Саратовского ун-та. – 1974. – 161 с.

51. Орехова Т.Р. Правовое воздействие на экономику: понятие и формы. – Вестн. Моск. ун – та. Сер.11. Право. – 2000. – № 1. – С. 24-27.

52. Лившиц Р.З. Теория права: новые идеи: [Сборник] / АН СССР, Ин-т государства и права; под. ред. Лившица Р.З. и др. – М., 1991. – 183 с.

53. Чупров А.И. Ученые труды в издании императорского Московского университета. Курс политической экономии. – М, 1911. – Ч. ІІ. – Вып. 2; Долан Э. Дж. Линсей. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992. – 496с.

54. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. / Колектив авторів. За редакцією д. е. н. проф. Покритана А.К., д.е.н., проф. Збарського М.І. – Одеса АТЗТ ІРЕНТТ, 1999. – 497 с.

55. Внукова Н.Н. Методологические проблемы развития системы рыночной инфраструктуры. – Харьков: СВНЦ НАН Украины. А.О. «НТН ТТД», 1998. – 15 с.

56. Основи економічної теорії /С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. – за ред. С. В.Мочерного. – К.: Вид. центр. «Академія», 1998. – 464 с.

57. Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. – М.: ИНФРА – 1997. – 400 с.

58. Тихомиров Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энцикопедия. / под. ред. М.Ю. Тихомирова – М., 1999. – 556 с.

59. Барр Р. Политическая экономия.М.:Международние отношения. – 1995. – Т.1. – 347с.

60. Урядовий кур’єр. – 2001. – №151 – 152. – С. 2-5.

61. Г.

Волинський. Державне регулювання ринкової економіки. – Економіка України. – №11. – 1996. – С. 69-71.

62. Урядовий кур'єр. – 2001. – №153 – С. 7

63. Майкл УоттС. Ринкова економіка. Яка вона? Інформаційна Агенція США. Вашингтон, 1992. – 187с.

64. Черданцев А.В.Право и экономика. – Теория государства и права. – М. – Юрайт. – 1999. – 432с.

65. Ростальний Г. Роль державного регулювання економіки в перехідний період. – Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2000. – Вип. 8. – С. 104-108.

66. Стрельцов Є. Л. Економічна злочинність в Україні: курс лекцій. Передмова проф. М. Фінке (ФРН). – Одеса: ОА БАХВА, 1997. – 572с.

67. Становление рыночной экономики в странах Восточной Европы. – Пер. с англ. общ. Ред. – И предисловие Н. А. Макашевой. – М. – Российский Гуманитарный Університет, 1994. – 208с.

68. Государственное регулирование: мировой опыт и реформа в России (теория и практика). – Ин – т экономики РАН. – М.,1996.—258с. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. – Ин – т экономики РАН. – Л.И.Абалкин – М., 1997. – 208с.

69. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки. – Економіка України. – 2000. – №2. – С.16-22.

70. Медведчук В. Соціальна злагода у суспільстві і державна влада. – Право України. – 1997. – №1. – С. 35-37.

71. Основи економічної теорії. // Під редакцією С. В. Мочерного. – К., 1998. – 147с.

72. Экономика и право. – учебн. пособие для вузов. – А.М.Никитин, Ю. А. Цыпкин, Н. Д. Эриашвили и др. М. – ЮНИТИ – ДАНА. – Закон и право, 1999. – 292с.

73. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Прогресс. – 1987. – 385с.

74. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико – правові проблеми організації виконавчої влади. – Право України. – 1997. – №1. –С. 30-34.

75. Цвєтков В.В. Поняття ефективності управлінської діяльності. – Правова держава. – К. – 1995. – вип. 6. С. 98-103.

76. А.Полешко. – Сучасне бачення ідеології державотворення. – Право України. – 1997. – №1. – С.40-44.

77. Stillman R.J. Preface of Public Аdministration. – New York, 1991. – 235p.

78. Бейкун А. – Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні. – Право України. – 2001. – №8. –С.42-47.

79. Семчик В.І. Особливості права власності у сільському господарстві. – Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. – К., 2001. – С. 7-39.

80. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К. – Наукова думка. – 1979. – 150 с.

81. Теория государства и права. – Курс лекций. – Под ред. М.Н. Марченко. – 2-е изд. М. – Зерцало – Теис. – 1996. – 257с.

82. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М. – Юринформцентр, 1998. – 407с.

83. Тихомиров Ю. Юридические режимы государственного регулирования экономики. – Право и экономика. – М. – 2000.

84. Конкуренция и антимонопольное регулирование. – Под ред. А.Г. Цыганова. – М. – ЛогоС. – 1999. – 297с.

85. А.Ф. Ноздрачев. – Содержание института административно – правового регулирования экономических отношений. – Государство и право. – 1999. – №10. – С. 14-18.

86. Павленко Ю.І. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики. – Монографія. – К. – :НІСД. – 1997. – 207с.

87. Ю. Шемшученко. Проблеми розбудови української державності. – Право України. – 1997. – №1. – С. 24-27.

88. Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистих зборах з нагоди 5 – ї річниці незалежності України 23 серпня 1996 року. – Голос України. – 1996. – 28 серп.

89. Про оренду державного і комунального майна. – Закон України від 10 квітня 1992. – №. – 2269 – ХІІ. – Відомості Верховної Ради України – 1992. – №30. – Ст. 416

90. Збірник Постанов Уряду України. – 1996. – №2. – Ст. 57.

91. О.Святоцький, Т. Захарченко, І. Борисенко. Окремі питання правового регулювання іноземних інвестицій. – Право України. – 1997. – №3. – С.21-24.

92. Загайнов Л.И. Социалистическое государство и законы экономики. – М. “Юрид. Лит., – 1975. – 318с.

93. Про підприємництво. – Закон України від 07 лютого 1991р.№698 – ХІІ. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14. – Ст. 169

94. Про поводження з радіоактивними відходами. – Закон України від 30 червня 1995. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №14. – Ст. 91.

95. Про пестициди і агрохімікати. – Закон України від 02 березня 1995. – Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №27. – Ст. 198.

96. Синюкова Т.В. – Юрдические гарантии реализации прав и обязаностей советских граждан (Вопросы теории). – Автореф.диссер.канд.юр.наук. – Свердловск. – 1986. – 20с.

97. Бачун О. Черкашин В. – Захист права інтелектуальної власності. – Право України. – 1997. – №1. – С.61-64.

98. Лившиц Р.З. Совершенствование хозяйственного механизма и вопросы трудового права. – Советское государство и право. – 1981. – №10. – С. 48-51.

99. CП СССР. – 1983. – №20. – Ст. 109; СП СССР. – 1983. – №23. – Ст. 115.

100. Недашковский Д. Новый етап совершенствования хозяйственного механизма. – Экономика Советской Украины. – 1985. – №11. – С. 5 – 8.

101. Про власність. – Закон України від 07 лютого 1991р.№697 – XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20. – Ст. 249.

102. Про підприємства в Україні. – Закон України від 27 березня 1991р.№887 – XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №24. – Ст. 272.

103. Про банки і банківську дільність. – Закон України від 20 березня 1991р.№872 – XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №25. – Ст. 281.

104. Про цінні папери і фондову біржу. – Закон України від 18 червня 1991р.№1201 – XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №38 – Ст. 508.

105. Лаптев В.В. Проблемы совершенствования предпренимательского законодательства // Правовое регулирование предпренимательской деятельности. – Москва. – 1995. – С.3-8.

106. Про господарські товариства. – Закон України від 19 вересня 1991 року №.1576 – ХІІ. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682.

107. Заржицький О., Сидоренко О., Башмаков В. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні. – Право України. – 1997. – №2. – С. 55 – 57.

108. Феденяк Г., Феденяк Л. Відшкодування шкоди працівникові за нормами міжнародних угод України. – Право України. – 1997. – №3. – С. 58 – 59.

109. Бойко В. Нова Конституція і судова влада. – Право України. – 1997. – №8. – С.15-17.

110. Про приватизацію майна державних підприємств. – Закон України від 04 березня 1992 року №2163 – XII . – Відомості Верховної Ради України – 1992. – №24. – 348.

111. В.Бондик. – Трансформація власності в процесі банкрутства. – Право України. – 2001. – №7.

112. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и паталогия. – М. Наука. – 1982. – 287с.

113. Бондаренко І. – Формування господарських відносин: деякі правові питання. – Право України. – 2000. – №4. – С. 32-34.

114. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – К. – 1997. – 336с.

115. Олюха В.Г. Цивільно – правовий договір як засіб державного регулювання економіки в Україні. – Економіка, фінанси, право. – М. – 2000. – №2. – С. 6-8.

116. Про поставки продукції для державних потреб. – Закон України від 12 грудня 1995 №.493/95 – ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3. – Ст. 9.

117. Грузинський І. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин. – Право України. – 2000. – №2. – С.35-37.

118. Харитонов Е.О, Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство. – Учебное пособие. – К. – А.С. К. – 2001. – 832с.

119. Теоретические проблемы хозяйственного права. – М. – Наука. – 1975. – 413 с.

120. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. – Юрінком Інтер, 1999. – 560с.

121. Лаптев В.В. Предмет и система советского хозяйственного права. – М. – “Юрид. лит.” – 1969. – 126 с.

122. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – Минск, “Наука и техника” – 1967. – 259 с.

123. Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть. – М.: Экономика. – 1990. – 123 с.

124. Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посібн. для студентів юридичних ВУЗів і факультетів університетів. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгері. / за ред. О.В. Дзери: Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К. – Юринкомінтер. – 1998. – 310 с.

125. Пушкін А., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус суб'єктів. – Право України. – 1994. – №5 – 6. – С. 12-14.

126. Цивільне право України. – К.: Вен турі, 1995. – 416с.

127. Конституційне право України. – За ред. В.Ф. Погорілка. – Київ. – Наукова думка, 1999. – 733с.

128. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1995. – 377с.

129. Опришко В.Ф. Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання економіки України. – Правове регулювання економіки України. – Збірник наукових праць. – К., 2000. – С.4-9.

130. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засобів грошового обігу, обігу позичкового капіталу. – Право України. – 1997. – №3. – С. 23-26.

131. Цивільний кодекс Української РСР, Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2000. – 256с.

132. Погорілко В. Нова Конституція України – втілення національної ідеології державотворення. – Право України. – 1997. – №1. –С.45-47.

133. Рішення Конституційного Суду України у справі за зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини 3 статті 21 Кодексу законів про працю України. – Офіційний вісник України. – 1998. – №32. – С.59-60.

134. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації. – Право України. – 1999. – №8. – С. 48-50.

135. Шемшученко Ю. С. Законодавство. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редк.) та ін. – К., 1998. – Т.2. – С. 499.

136. Про Національний банк України. – Закон України від 20 травня 1999 року №679 – XIV . – Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.

137. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання – Закон України 18 листопада 1992р.№ 2796 – XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №2. – Ст. 6.

138. Про прибутковий податок з громадян. – Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13 – 92 – Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №10. – Ст. 77.

139. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. – Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15 – 93. – Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №17. – Ст. 184.

140. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини. – Право України. – 2001. – №8. – С. 13-15.

141. Костицький В. Конституція України 1996 року – модель Української держави. – Право України. – 2001. – №8. – С. 16-18.

142. Паламарчук В. Господарський механізм – підсистема державного регулювання економікою. – Право України. – 2001. – №10. – С. 25 – 29.

143. Правове регулювання економіки. – Збірник наукових праць. – К. – КНЕУ, 2000. – 220 с.

144. Шевченко Я. Розвиток і перспективи кодифікації цивільного законодавства України. – Право України. – 2000. – №2. – С. 66-68.

145. Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням. – Право України. – 2001. – №1. – С. 9-11.

146. Мінін Л., Білоус Г. Про дерегулювання економіки . – Економіка України. – 1999. – № 3. – С. 4 – 9.

147. Селіванов В. Проблема методологічної обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики . – Право України. – 1999, №1. – С. 25-27.

148. Строгович М.С. Изб.труды: В 3 – х т. – Т.1:Проблемы общей теории права. – М.: Наука. – 1989. – 304с.

149. Пархоменко Н.М. Методологічні підходи щодо визначення змісту законності як елемента державно – правового регулювання суспільних відносин. – Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск. 4. – К. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Спілка юристів України; Видавничий Дім “Юридична книга”. – 1999. – С. 10 – 15.

150. Рабинович П.М. Упрочнение законности – закономерность социализма. – М., 1975. – 203с.

151. Про державну підтримку малого підприємництва. – Закон України від 19 жовтня 2000 року №2058 – ІІІ. – Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №.51 – 52 – Ст. 447.

152. Барабаш А. Лізинг: поняття, особливості законодавчого визначення кола суб‘єктів. – Право України. – 2001. – №2. С. 77-78.

153. Про селянське (фермерське) господарство. – Закон України від 20 грудня 1991 року №2009 – ХІІ . – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №14. – Ст. 186.

154. Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні. – Закон України від 19 вересня 1997 року №535/97 – ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №47. – Ст. 294.

155. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними. – Закон України від 18 листопада 1997 року №637/97 – ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №9. – Ст. 34.

156. Про видобування і переробку уранових руд. – Закон України від 19 листопада 1997 року №645/97 – ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №11 – 12. – Ст. 39.

157. Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. – Закон України від 21 грудня 2000 року №2181 – ІІІ. – Урядовий кур'єр. – 2001. – №33. – 21 лютого. – Л. 5-12.

158. Бюджетний кодекс України. Урядовий кур'єр. – 2001. – №131. – 25 липня. – Л. 5-12.

159. Лисаковский Г. К вопросу о коллизиях норм права // Юрист, 2002.— №1. – С. 32-33.

160. Skinner Q. Liberty Before Liberalism. Cambridge, 1998. – P. 44-45.

161. Brownlie Ian, editor. Basic Documents on Human Rights. – 3-d ed. – New York: Oxford University Press, 1993. – P. 5-7.

<< |
Источник: Плавич Володимир Петрович. РОЛЬ ПРАВА В ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2002. 2002

Еще по теме CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ