<<

Автори підручника

ПЕТРИШИН О. В. - д-р юрид. наук, πpoφ., акад, НАПрН України - пе­редмова, розділ 1 (у співавт. з Д. О. Вовком), розділ 3 (§ 2 у співавт. з С. І. Максимовим), §1,2 розділу 5, розділ 8 (крім § 1, 3), § 3 розділу 9 (у співавт.

з С. П. Погребняком), розділ 27 (у співавт. з Г. О. Христовою), § З розділу ЗО (у співавт. з С. В. Шевчуком);

ПОГРЕБНЯК С. П. - д-р юрид. наук, проф. - § 4 розділу 5, розділи 9 (§ 3 у співавт. з О. В. Пегришиним), 12, 15, § 5 розділу 16, § 5, 6 розділу 18; розділ 25, §1, 2 розділ 28 (у співавт. з Д, В. Лук’яновим), §1,2 розділу ЗО (у співавт. з І. В. Яковюком); алфавітно-предметний покажчик, список реко­мендованої літератури;

СМОРОДИНСЬКИЙ в. с. - канд. юрид. наук, доц. - розділи 13, 20, § 4 розділу ЗО (у співавт. з О. В. Пушняком);

БЕНЕДИК І. В. - канд. юрид. наук, доц. - § 3 розділу 6;

БИЛЯ-САБАДАШ І. О. - канд. юрид. наук, доц. - розділ 19;

БОГАНОВА Л. Л. - канд. юрид. наук, доц. - розділ 4, § 2, 4 розділу 11, § 1,2, 4 розділу 18;

ВОВК Д. О. - канд. юрид. наук, асист. - розділ 1 (у співавт. з О. В. Пе­тришиним);

ВОРОНІНА М. А. - канд. юрид. наук, доц. - розділи 10, 24;

ГЕТЬМАН Є. А. - канд. юрид. наук, асист. - § 3 розділу 18;

ДАІИКОВСЬКА О. Р. - д-р юрид. наук, проф. - розділ 21;

ЛУК’ЯНОВ д. в. - канд. юрид. наук, доц. - розділи 28 (§ 1, 2 у співавт. з С. П. Погребняком), 31 (крім § 4);

МАКСИМОВ С. І. - д-р юрид. наук, проф. - § 2 розділу 3 (у співавт. з О. В. Петришиним);

ОЛЕЙНИКОВ С. М. - канд. юрид. наук, доц. - розділи 16 (крім § 3, 5), 17, 22, 23;

ПРОТАСОВА В. Є. - канд. юрид. наук, асист. - § 2 розділу 7;

ПРОЦЮК І. в. - канд. юрид. наук, доц. - розділ 7 (крім § 2);

ПУШНЯК о. в. - канд. юрид. наук, асист. - розділ 6 (крім § 3), § 4 роз­ділу ЗО (у співавт. з В. С. Смородинським);

ТАЦІЙ Л. В. - канд. юрид. наук, асист. - § 1 розділу 8;

УВАРОВА О.

О. - канд. юрид. наук, асист. - § 3 розділу 16; ХАУСТОВА М. Г. - канд. юрид. наук, доц. - § 4 розділу 31; ХОМЕНКО О. В. - канд. юрид. наук, асист. - § 3 розділу 8;

ХРИСТОВА Г. О. - канд. юрид. наук, доц. - розділи 2, 11 (§ 5 у співавт. з С. В. Шевчуком, крім § 2, 4), 26, 27 (у співавт. з О. В. Петришиним);

ЦВІК М. В. - д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України - розділ 29 (у співавт. з Л. М. Шипіловим, крім § 4);

ЧАПАЛА Г. В. - канд. юрид. наук, доц. - § 4 розділу 29;

ШЕВЧУК С. В. - д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України - § 5 розділу 11 (у співавт. з Г. О. Христовою), § 3 розділу ЗО (у співавт. з О. В. Петришиним);

ШИШЛОВ Л. М. - канд. юрид. наук, доц. - розділ 29 (у співавт. з М. В. Цвіком, крім § 4);

ЯКОВЮК І. В. - канд. юрид. наук, доц. - § 3 розділу 5, розділ 14, § 1,2 розділу ЗО (у співавт. з С. П. Погребняком).

Підручник підготовлено професорсько-викла­дацьким складом кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Яро­слава Мудрого відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагаль­нень чинного законодавства та юридичної практи­ки, порівняльно-правових досліджень.

<< |
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Автори підручника:

  1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
  2. Передмова
  3. Суб’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
  4. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  5. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  6. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
  7. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
  8. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги