<<
>>

Алфавітно-предметний покажчик

Авторитарний режим с. 75

Акт правозастосування с. 269-270,

295

- види с. 270

Аналогія закону с. 273-274

Аналогія права с. 275

Верховенство права с. 57, 83, 212, 330, 334-337

- доктрина с.

334, 336-337

- елементи с. 335-336

- і законність с. 337

- широке і вузьке розуміння с. 335

Види джерел права с. 108

- обов’язкове і переконливе (авторитетне) с. 108

- первинне і вторинне (субсидіарне)

с. 108

Види законів с. 199-200

- кодекс (див. окремо в покажчику)

- Конституція (див. окремо в покажчику)

- конституційні та звичайні с. 199

- кодифіковані і поточні с. 199-200

- основи законодавства с. 228

- первинні і вторинні с. 200

Види колізій у законодавстві

с. 277-278

- змістовна с. 278

- ієрархічна (субординаційна)

с. 277-278

- темпоральна (часова) с. 277

Види норм права с. 160-164

- абсолютно визначені й відносно визначені с. 163

- загальні й спеціальні с. 163-164, 278

- зобов’язальні, заборонні й уповноважувальні с. 161-162

- імперативні й диспозитивні

с. 162-163

- матеріального і процесуального права с. 164, 180-181

- постійні й тимчасові с. 164

- публічного і приватного права

с. 180-181

- регулятивні й охоронні с. 160-161

- спеціалізовані (див. Спеціалізована норма права)

- типові й спеціалізовані (нетипові)

с. 160

Види нормативно-правових актів

с. 191-192

- закони і підзаконні нормативно- правові акти с. 192, 197, 201-202

- первинні і вторинні с. 192

Види прав людини с. 302-304

- абсолютні і відносні с. 303-304

- загальні і спеціальні (права окремих груп) с. 304

- негативні і позитивні с. 303

- особисті (громадянські), політичні, соціальні, економічні і культурні

с. 302-303

- права і свободи людини с. 302

- права людини і громадянина

с. 303

Види правових актів с. 195

- акт правозастосування (див.

окремо в покажчику)

- інтерпретаційний акт (див. окремо

в покажчику)

- нормативно-правовий акт (див. окремо в покажчику)

Види правових систем с. 343-344

- групи правових систем (правові сім’ї) с. 343-347

- материнські і дочірні с. 344

- національні, квазінаціональні, субнаціональні і наднаціональні с. 333

- чисті й мішані (гібридні) с. 344

Види правового регулювання

с. 136-137

- автономне с. 137

- нормативне та індивідуальне

с. 136

- субординацій не і координаційне

с. 136-137

- централізоване і децентралізоване

с. 136

Види правосвідомості с. 149-151

- індивідуальна, групова, масова

і суспільна с. 149-150

- побутова, професійна і наукова

с. 150-151

Види принципів права с. 123-124

- галузеві с. 131

- загальні (див. Загальні принципи права)

- міжгалузеві с. 131

- основоположні (див. Основоположні принципи права)

- принципи підгалузей і інститутів права с. 124, 131

Види систематизації законодавства

с. 222-230

- інкорпорація законодавства (див. окремо в покажчику)

- кодифікація законодавства (див. окремо в покажчику)

- консолідація законодавства (див. окремо в покажчику)

- облік законодавства (див. окремо

в покажчику)

Види тлумачений правових актів

с. 288-291

- буквальне, поширювальне та обмежувальне с. 288-289

- офіційне та неофіційне (див. Офіційне тлумачення, Неофіційне тлумачення)

Вождівсз во с. 43

Галузева типізація с. 220

Галузь законодавства с. 191

Галузь права с. 177, 181-184

- характеристика основних галузей

с. 183-184

Гарантії прав людини с. 304-307

- загальні і спеціальні (юридичні)

с. 304-306

- національні і міжнародні с. 305-306

- недержавні с. 307

Гіпотеза норми права с. 165-166

- види с. 165-166

Громадянське суспільство

с. 310-315, 322

- інституції с. 312-313

- концепція трьох секторів с. 311

- структура (див. Структура громадянського суспільства)

- функції с. 312

Гуманізм с. 127, 261

Деліктоздатність с.

237

Демократія с. 321, 324-328

- інститути (див. Інститут демократії)

- і самоврядування с. 326-328

- форми (див. Форми демократії")

Демократична держава с. 321-322

- принципи с. 322-324

- цінність с. 322

Демократичний режим с. 74-75 Держава с. 51-61

- апарат (див. Державний апарат)

- демократична (див. Демократична держава)

- зобов'язання держави у сфері прав людини (див. окремо

в покажчику)

- класичний підхід с. 51-52

- ліберальна с. 63

- механізм (див. Механізм держави)

- патерналістська с. 63

- передумови виникнення с. 44—45

- правова (див. Правова держава)

- соціальна (див. Соціальна

держава)

- соціальні обов’язки с. 333-334

- теорії походження с. 47—49

- типологія (див. Типологія держави)

- шляхи виникнення с. 45

Державна влада с. 52-53

- виконавча с. 85-86

- законодавча с. 85

- судова с. 86

- поділ (див. Поділ державної влади)

Державна служба с. 81

- види с. 81

Державний апарат с. 53, 79-80

- принципи організації і діяльності

с. 82-84

Державний орган (див. орган державної влади)

Державний режим с. 74-75

- авторитарний (див. Авторитарний режим)

- демократичний (див. Демократичний режим)

- тоталітарний (див. Тоталітарний режим)

Державний службовець

с. 81-82

- і посадова особа державного апарату с. 82

Державний суверенітет с. 56-58

- внутрішній с. 56, 58

- зовнішній с. 56, 58

- і суверенні права с. 58

Державно-правовий примус

с. 262-263

Деформація правосвідомості

с. 152-154

- «переродження» правосвідомості

с. 154

- правовий дилетантизм с. 153

- правова демагогія с. 153

- правовий ідеалізм (романтизм)

с. 153

- правовий інфантилізм с. 153

- правовий нігілізм с. 153-154 Джерела права с. 92, 107-122

- види (див. Види джерел права)

- ідеалістичне, матеріальне і формально-юридичне значення с. 107-108

Диспозиція норми права с. 166-168

- види с. 166-168

Дієздатність с. 235-236

Дія нормативно-правових актів

у часі с.

203-206

- момент зупинення с. 205

- момент набрання чинності

с. 203-204

- момент припинення с. 205-206

- напрями темпоральної дії

с. 204-205

Дія нормативно-правових актів

у просторі с. 206-208

- дія на певній частині території держави с. 207-208

- екстериторіальний принцип с. 206

- екстратериторіальний принцип

с. 205-206

- територіальний принцип с. 206

Дія нормативно-правових актів за колом осіб с. 208-209

- дія на певну категорію осіб (спеціальних суб’єктів) с. 209

- принцип персональної юрисдикції

с. 208-209

- принцип територіальної юрисдикції с. 208

Економічна теорія с. 27

- економічний аналіз права (економіка права) с. 28

Енциклопедія права с. 29

Ефективність правового регулювання с. 144-146

Загальний (філософський) підхід

с. 32-38

Загальні принципи права

с. 128-131

- добросовісність (сумлінність)

с. 130, 268,330

- правова визначеність с. 128-129, 268, 330, 335

- пропорційність (розмірність)

с. 129-130, 268, 330

- розумність с. 130-131,268, 330

Закон с. 110, 192, 197-200

- види (див. Види законів)

- вища юридична сила с. 198

- особливості тлумачення с. 292-293

- порядок прийняття с. 198-199

Законодавство с. 188-191

- вузьке і широке розуміння с. 188

- галузеве і міжгалузеве с. 190-191

- система (див. Система законодавства)

- систематизація (див. Систематизація законодавства)

- структура (див. Структура законодавства)

Законність с. 83, 213, 261, 268, 330, 335, 337

- і верховенство права с. 337

- і правова держава с. 330

Засоби подолання колізій

у законодавстві с. 279-280

- колізійні норми с. 172, 279-280

- колізійні правила с. 280

- тлумачення с. 280

Засоби подолання прогалин в законодавстві с. 272-275

- аналогія закону (див. окремо

в покажчику)

- міжгалузева аналогія (субсидіарне застосування норм права) (див. окремо в покажчику)

- аналогія права (див. окремо

в покажчику)

Засоби усунення колізій у законодавстві с.

280-281

- нормотворчість с. 280

- визнання актів неконституційними або неправомірними с. 281

Застосування норм права

с. 265-267

- стадії с. 267-268

- принципи с. 268-270

- акти (див. Акт правозастосування) Звичай с. 43, 102-103

- ділового обороту с. 112

- і право с. 103

- міжнародний с. 187

- місцевий с. 112

- національної меншини с. 112

- правовий (див. Правовий звичай)

- торговельного мореплавства с. 112 Звід законів с. 229-230

Зловживання правом с. 250-252 Зобов’язання держави у сфері прав людини с. 307-308

- типи зобов’язань с. 307

- доктрина негативних і позитивних зобов’язань с. 308

Інкорпорація законодавства

с. 224-225

- офіційна і неофіційна с. 225

- результати с. 225

Інститут демократії с. 325-326

- види с. 326

Інститут законодавства с, 191

Інститут права с. 176, 184-185

Інтерпрегаційний акт с. 293-296

- види с. 295-296

Кодекс с. 200-201,228-229

- види с. 201

Кодифікація законодавства

с. 226-230

- види с. 229

- види кодифікованих актів с. 228-229

- кодифікація-компіляція і кодифікація- реформа с. 227-228

Колізії в законодавстві с. 275-279

- і юридичні колізії с. 275-276

- засоби подолання (див. Засоби подолання колізій у законодавстві)

- засоби усунення (див. Засоби усунення колізій у законодавстві)

- види (див. Види колізій

у законодавстві)

- збіг с. 278-279

Консолідація законодавства

с. 225-226

Конституція с. 110, 186, 191, 199, 278

- особливості тлумачення Конституції с. 291-293

Конфедерація с. 73-74 Корпоративна норма с. 105-106

- і право с. 105-106

Локальний нормативний акт

с. 106

Матеріальне право с. 180

Методи правового регулювання

с. 141-143

-диспозитивний с. 141-142

- імперативний с. 142

- рекомендаційний с. 142-143

- заохочувальний с. 143

Методи дослідження держави

і права с. 33-34, 38-41

- власний правовий с. 39-40

- загальнонауковий с. 38-39

- спеціальний с. 39—40

Методологія юридичної науки

с.

33-34

Механізм держави с. 78-79

- державне підприємство с. 79

- державна установа с. 79

- орган державної влади (див. окремо

в покажчику)

Механізм правового регулювання

с. 137

Механізм стримувань і противаг с. 85 Міжгалузева аналогія (субсндіарне

застосування норм права) с. 274

Міф с. 43

Монархія с. 69-70

- абсолютна с. 70

- дуалістична с. 70

- парламентська с. 70

Мононорми с. 43

Мораль с. 100-102

- і право с. 101-102

- первісна с. 44

Народ с. 52, 59

Народний суверенітет с. 58-59, 323

Народовладдя с. 322, 325

- безпосередня і представницька форма здійснення с. 325

Національний суверенітет

с. 59-61

Нація с. 59-60

Наука с. 13-16

- види с. 13

- особливості суспільної науки

с. 13-15

- юридична (див. Юридична наука

(юриспруденція))

Неофіційне тлумачення правових актів с. 291

- побутове, професійне

і доктринальне (наукове) с. 291 Нормотворча техніка с. 216-220

- групи засобів і правил с. 217-220 Нормативно-правовий акт-

c. 109-111, 191, 195-209

- офіційні видання с. 197, 204

- види (див. Види нормативно-правових актів)

- дія в часі (див. Дія нормативно- правових актів у часі)

- дія у просторі (див. Дія нормативно- правових актів

у просторі)

- дія за колом осіб (див. Дія нормативно-правових актів за колом осіб)

Нормативно-правовий договір

с. 113-115

- внутрішньодержавний с. 114

- міжнародний с. 113-114, 186-187, 191, 287-288

Нормат ивно-правовий припис

с. 191

Норма

- звичаєва (див. Звичай)

- корпоративна (див. Корпоративна норма)

- моральна с. 44, 100-102

- релігійна (див. Релігійна норма)

- соціальна (див. Соціальна норма)

- правова (див. Норма права)

- технічна (див. Технічна норма)

Норма права с. 158-173, 176

- види (див. Види норм права)

- загальні ознаки як соціальної

с. 158-159

- специфічні ознаки с. 159-160

- структура с. 165-170

Нормотворчість с. 210-220

- види с. 211

- принципи с. 212-214

- стадії с. 214-216

- функції с. 212

Об’єкти правовідносин с. 237-238

- види с. 237-238

Об’єктивно неправомірне діяння

с. 252-254

Облік законодавства с. 223-224

- засоби с. 223

- форми с. 223-224

Ознаки права с. 91-94

- забезпеченість ефективної дії державою с. 94

- нормативний характер с. 92

- обов’язковість е. 93-94

- системність с. 92

- універсальність с. 93

- формальна визначеність с. 92

Орган державної влади с. 80-81

- види с. 80-81

- державно-владне повноваження с. 80

- компетенція с. 80

Основоположні принципи права

с. 125-127

- гуманізм (див. окремо в покажчику)

- рівність (див. окремо в покажчику)

- свобода (див. окремо в покажчику)

- справедливість (див. окремо

в покажчику)

Офіційне тлумачення правових актів

с. 289-291

- абстрактне і казуальне с. 290

- обов’язкове і переконливе с. 289

- автентичне і легальне (делеговане)

с. 289

Охоронна функція права с. 96-97

- напрями с. 96-97

Первісна община о. 42—44

- організація влади та управління

с. 42-43

- нормативне регулювання с. 43—44

Підгалузь законодавства с. 191

Підгалузь права с. 177, 184

Підзаконний нормативно-правовий акт с. 110,201-203

- види с. 202-203

Підсистема права с. 177-181

Підстави юридичної відповідальності

с. 256-257

- процесуальна с. 256-257

- фактична с. 256

- юридична с. 256

Поділ влади с. 83, 84-86, 324

Політична система суспільства

с. 315-316

- широке і вузьке розуміння

с. 315-316

- елементи с. 316

- політичні партії в політичній системі суспільства (див. Політична партія)

Політична партія с. 316-320

- подвійна природа с. 315

- політичні функції с. 317-318

- правова інституціоналізація

с. 318-320

Політологія с. 27

Посадова особа державного апарату с. 82

Потестарна організація с. 42

Праобщина с. 42

Права людини с. 297-309

- види (див. Види прав людини)

- гарантії (див. Гарантії прав людини)

- генеза (історичний розвиток)

с. 300-302

- зобов’язання держави у сфері прав людини (див. окремо

в покажчику)

- інституціоналізація с. 299

- міжнародні стандарти с. 299

- покоління с. 301-302, 332

Право

- виникнення с. 46-47

- джерела (див. Джерела права)

- договірне с. 93

- законодавче с. 92

- звичаєве с. 92, 112

- і правосвідомість с. 151-152

- матеріальне і процесуальне

с. 180-181

- міжнародне і національне

с. 185-187

- об’єктивне і суб’єктивне с, 88

- ознаки (див. Ознаки права)

- походження терміна с. 87

- прецедентне с. 92-93, 119

- приватне і публічне с. 177-179

- природне і позитивне с. 88

- теорії походження с. 49-50

- функції с. 94-97

- цінність с. 97-98

- шляхи формування с. 46-47

Правова держава с. 54, 321, 329-331

- доктрина с. 329

- і соціальна держава с. 242

Правова доктрина с. 120-122

Правова ідеологія с. 149

Правова культура суспільства

с. 154-155

- типологія с. 155

- показники с. 154-155

- правова субкультура с. 155

- правова контркультура с. 155

Правова культура особистості

с. 156-157

- структура с. 156

- види с. 156-157

Правова норма (див. Норма права)

Правова психологія с. 149

Правова система с. 331-332

- характеристика с. 341-342

- структура с. 342

- види (див. Види правових систем)

- особливості України с. 347-348

Правова сім’я (група правових систем) с. 344-347

- романо-германська с. 344-345,348

- англо-американська с. 345

- традиційна с. 345-346

- релігійна с. 346-347

Правове регулювання с. 134-146

- види (див. Види правового регулювання)

- ефективність (див. Ефективність правового регулювання)

- і дерегулювання с. 145-146, 212

- межі с. 134-135

- методи (див. Методи правового регулювання)

- механізм (див. Механізм правового регулювання)

- правовий режим (див. окремо

в покажчику)

- предмет с. 134

- принципи с. 145

- способи (див. Способи правового регулювання)

- стадії с. 135-136

- типи (див. Тип правового регулювання)

Правовий акт с. 195

- види (див. Види правових актів)

Правовий звичай с. 111-113

- види с. 112-113

Правовий порядок (правопорядок)

с. 62, 337-340

- і суспільний порядок с. 338

- види с. 329-330

Правовий режим с. 143-144

- види с. 143

Правовий статус с. 237

- загальний, спеціальний

і індивідуальний с. 237

Правові відносини с. 231-233

- види с. 233

- об’єкти (див. Об’єкти правовідносин)

- склад (див. Склад

правовідносин)

- суб’єкти (див. Суб’єкти

правовідносин)

- юридичний зміст с. 233

- юридичний факт (див. окремо

в покажчику)

Правозастосовний акт (див. Акт

правозастосуван ня)

Правозастосування (див. Застосування

норм права)

Правоздатність с. 235

Правомірна поведінка с. 244-245

- склад с. 244

- види с. 244-245

Правопорушення с. 245-250

- склад (див. Склад правопорушення)

- види с. 248-249

- причини с. 249-250

Праворозуміння с. 89-91

- природне право (юснатуралізм)

с. 89

- юридичний позитивізм с. 89-90

- соціологічний напрям с. 90-91

Правосвідомість с. 147-154

- види с. 149-151

- деформації (див. Деформація

правосвідомості)

- і право с. 151-152

- структура (див. Структура правосвідомості)

- функції с. 149

Правосуб’сктність с. 235-237

- загальна, галузева і спеціальна с. 235

- структура (див. Структура правосу б ’ є ктності)

Правот.тумачннй акт (див.

Інтерпретаційний акт)

Приватне право с. 177-179

- предмет с. 178

- метод с. 178

- склад с. 178

- суб’єкт с. 179

- понятійний апарат с. 179

- приватний інтерес с. 179

Принципи

- громадянського суспільства

с. 311-312

- демократичної держави с. 322-324

- застосування права с. 268-270

- нормотворчості с. 212-214

- організації і діяльності державного апарату с. 82-84

- права с. 123-124

- правового регулювання с. 145

- систематизації законодавства

с. 222

- соціальної держави с. 333

- юридичної відповідальності

с. 261-262

Прогалина в законодавстві

с. 132-133, 272-275

- види с. 272

- засоби подолання (див.

Засіб подолання прогалин

у законодавстві)

Процесуальне право с. 180-181

Публічне право с. 177-179

- предмет с. 177

- метод с. 177-178

- склад с. 178

-об’єкт с. 178

-суб’єкте. 178

- понятійний апарат с. 178

- публічний інтерес с. 178

Реалізація права с. 264-265

- типи с. 264

- форми с. 264-265

Регулятивна функція права

с. 95-96

- напрями с. 95-96

Релігійна норма с. 44, 103-105

- і право с. 104-105

Релігія с. 103-104

Республіка с. 70-72

- парламентська с. 71

- президентська с. 71-72

- змішана с. 72

Ритуал і обряд с. 43, 103

Рівність с. 126-127, 274, 311

- перед законом с. 127, 330-331, 336

- перед судом с. 127, 330-331

- рівність прав, свобод та обов’язків громадян с. 127

- принцип недискримінації с. 127, 336

- позитивна дискримінація (позитивні дії) с. 127, 304

Родова община (рід) с. 42-44

Самоврядування

- первісне с. 326

- місцеве с. 327

- зв’язок із демократією с. 328

Санкція норми права с. 168-170

- види с. 168-169

Свобода с. 91, 127, 311,329-330

Система законодавства с. 188-194

- співвідношення із системою права с. 189-190

- структура (див. Структура законодавства)

- чинники формування і розвитку

с. 192-194

Система права с. 174-177

- засади побудови с. 175-176

- співвідношення із системою законодавства с. 189-190

- структура (див. Структура права)

- чинники структурування с. 174

Систематизація законодавства

с. 221-230

- види (див. Види систематизації законодавства)

- завдання с. 221

- мета с. 222

- об’єкти с. 221

- принципи с. 222

- способи с. 222

- суб’єкти с. 221-222

Склад правовідносин с. 232-233

- об’єкт {див. Об’єкти правовідносин)

- суб’єкт (див. Суб’єкти правовідносин)

- суб’єктивні права та юридичні обов’язки (див. Суб’єктивне право, Юридичний обов’язок)

- юридичний факт (див. окремо

в покажчику)

Склад правопорушення с. 246-248

- об’єкт с. 247

- об’єктивна сторона с. 247

- суб’єкт с. 247

- суб’єктивна сторона с. 247-248

Соціальна держава с. 56, 63, 321, 331-334

- доктрина с. 331-332

- і правова держава с. 242

Соціальна норма с. 99-100

- види с. 99-100

Соціологія с. 27

- соціологія права с. 27

Спеціалізована норма права

с. 170-173

- види с. 171-173

Співвідношення міжнародного

і національного права с. 185-187

- дуалістична концепція с. 185

- моністична концепція с. 185

Співтовариство (співдружність)

с. 76-77

Способи правового регулювання

с. 137-139

- юридичне дозволяння с. 138-139 -юридична заборона с. 139

- юридичне зобов’язування с. 139

Способи тлумачення правових актів

с. 285-288

- граматичний (мовний) с. 285-286

- історичний с. 287

- логічний с. 286

- системний с. 286-287

- спеціально-юридичний с. 286

- телеологічний с. 287

Способи формулювання норм права с. 220

Справедливість с. 125-126, 261, 268, 333

- змістовна с. 126

- процедурна с. 126

- соціальна с. 333

- формальна с. 125-126

Структура громадянського суспільства с. 313-315

- благодійні організації с. 315

- громадські об’єднання с. 314, 327

- політичні партії (див. Політична партія)

- професійні спілки с. 314

- релігійні організації с. 314-315

Структура законодавства

с. 190-192

- вертикальна с. 191-192, 277-278

- горизонтальна с. 190-191

- функціональна с. 192

Структура норми права с. 165-170

- гіпотеза (див. окремо в покажчику)

- диспозиція (див. окремо в покажчику)

- санкція (див. окремо в покажчику) Структура права с. 176

Структура правосвідомості

с. 148-149

- правова ідеологія (див. окремо

в покажчику)

- правова психологія (див. окремо в покажчику)

Структура правосуб’єктності

с. 235-237

- деліктоздагність (див. окремо

в покажчику)

- дієздатність (див. окремо

в покажчику)

- правоздатність (див. окремо

в покажчику)

Суб’єкти правовідносин с. 233,

234-237

- і суб’єкти права с. 234

- види с. '234'*l

- правосуб’єктність (див. окремо

в покажчику)

- правовий статус (див. окремо

в покажчику)

Суб’єктивне право с. 238-239

- склад с. 239

Субінститут права с. 185

Суверенітет

- державний (див. Державний суверенітет)

- народний (див. Народний суверенітет)

- національний (див. Національний суверенітет)

Суверенне право с. 58

Судова практика с. 119-120

Судовий прецедент с. 115-119

- види с. 118

- принцип stare decisis с. 116

- Ratio decidendi та Obiter dictum

c. 116-117

Табу (заборона) с. 43

Теорія держави і права с. 16-31

- завдання с. 30-31

- зв’язок з іншими суспільними науками с. 25-28

- місце в системі юридичних наук

с. 22-25

- модульна структура викладання с. 31

- навчальна дисципліна с. ЗО

- предмет с. 17-19

- формування як окремої науки

с. 28-30

- функції с. 19-21

Теорія права с. 29

Термінологія законодавства

с. 218-219

Технічна норма с. 100

• техніко-юридична с. 100

Тип правового регулювання

с. 140-141

- загальнодозволенний с. 140

-спеціально-дозволенний с. 140-141

Типологія держави с. 54-56

- формаційний підхід с. 55

- цивілізаційний підхід с. 55-56

Тлумачення правових актів

с. 282-285

- акти (див. Інтерпретаційний акт)

- види (див. Види тлумачення правових актів)

- дух і буква с. 284

- об’єкт с. 282

- особливості тлумачення Конституції та законів с. 291-293

- особливості тлумачення міжнародних договорів с. 287-288

- предмет с. 282, 284-285

- способи (див. Способи тлумачення правових актів)

- стадії с. 283

- статична та динамічна тенденції с. 284

- прецедент тлумачення с. 290, 293 Тоталітарний режим с. 75

Унітарна держава с. 72-73

Федерація с. 73

Філософія с. 26

- філософія права с. 26-27, 29

Форми демократії с. 324-325

- здійснення влади народом с. 325

- організація і діяльність системи органів державної влади на принципах демократії с. 325

- юридичне закріплення і фактичне використання громадянами їхніх прав і свобод с. 325

Форма держави с. 68-75

- елементи с. 68

- чинники с. 68-69

Форма державного устрою

с. 72-73

- унітарна (див. Унітарна держава)

- федеративна (див. Федерація)

Форма правлінця с. 69-72

- монархія (див. окремо в покажчику)

- республіка (див. окремо в покажчику)

Функції держави с. 62-67

- внутрішня і зовнішня с. 64

- гуманітарна с. 65

- екологічна с. 65

- економічна с. 64

- забезпечення національної безпеки

с. 65-66

- забезпечення миру і світового порядку

с. 66

- правові форми здійснення с. 66-67

- соціальна с. 64-65

- фінансова с. 64

Функції права с. 94-97

- соціальна с. 94-95

- юридична с. 94-97

Цілі юридичної відповідальності

с. 259-260

- загальносоціальні с. 259

- індивідуальні с. 260

Цінність права с. 97-98

- власна та інструментальна

с. 97-98

- загальнолюдський, соціальний та особистісний виміри с. 98

Юридична відповідальність

с. 255-263

- види с. 257-259

- і державно-правовий примус

с. 262-263

- підстави (див. Підстави юридичної

відповідальності)

- підстави, що її виключають с. 257

- принципи с. 261-262

- функції с. 260

- цілі (див. Цілі юридичної відповідальності)

Юридично значуща поведінка

с. 242-254

- види с. 243

Юридична колізія с. 275-276

Юридична конструкція

с.219

Юридична наука (юриспруденція)

с. 15-16

- методологія (див. Методологія юридичної науки)

- система с. 22-23

Юридичний обов’язок с. 239

Юридична презумпція с. 219-

220

Юридичний факт с. 240-241

- види с. 240-241

- правовий стан с. 241

- фактичний склад с. 241

- юридичні дії (юридичні акти

і вчинки) с. 240

- юридичні події (відносні

та абсолютні) с. 240-241

Юридична фікція с. 220

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Алфавітно-предметний покажчик:

 1. Стаття 33-1. Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду
 2. Стаття 32. Особливості виплати заробітної плати працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України
 3. Стаття 67. Маркірування аеродромів, злітно-посадкових майданчиків
 4. Стаття 20. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів
 5. Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
 6. Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві
 7. Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
 8. § 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів
 9. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 10. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 11. 1.3. Структура Кормчих книг
 12. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 13. ДИРЕКТИВА ЩОДО ОДНАКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ
 14. Границы права в определениях юридической социологии
 15. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 16. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 17. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 18. Додатки
 19. ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ