<<
>>

§ 5. Акти правозастосування та їх види

Акт правозастосування - це правовий акт, в якому закріплюєть­ся індивідуальне рішення суб ’єкта правозастосування в конкретній справі.

Акт правозастосування характеризується такими ознаками-.

1) є одним із видів правових актів, спрямованих на індивідуально- правове регулювання суспільних відносин, забезпечення реалізації норм права, конкретизацію правових вимог щодо певних життєвих ситуацій. Закріплюючи індивідуально-правове рішення, фіксуючи результат застосування норм права, він являє собою зовнішню форму правозастосовної практики-,

2) на відміну від нормативно-правового акта має персоніфікований характер, тобто адресований конкретним особам, визначає їхні суб’єктивні права та обов’язки, а також вичерпується виконанням(хоча правові стани, що породжуються ним, можуть мати тривалий характер, наприклад, такі наслідки має рішення про призначення пенсії);

3) видається уповноваженими на це суб’єктами (суб’єктами пра­возастосування) за встановленою законом процедурою-,

4) як письмовий документ має певний вид (постанова, указ, наказ, розпорядження тощо), власні реквізити (назва акта, номер, дата, міс­це прийняття, вказівка на суб’єкта, що його затвердив, підпис і посада особи, яка підписала акт), а також структуру (в класичному варіанті - вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

Класифікація правозастосовних актів здійснюється за різнома­нітними підставами:

1) за суб’єктом прийняття вони поділяються на акти органів за­конодавчої, виконавчої та судової гілок влади, акти глави держави, акти органів місцевого самоврядування;

2) за юридичною формою виокремлюють укази, постанови, розпо­рядження, накази, ухвали, подання, приписи, вироки, рішення та ін.;

3) за юридичним значенням їх поділяють на акти, які містять оста­точне рішення в юридичній справі (вирок суду, указ про нагородження), і допоміжні акти, що забезпечують прийняття основних актів (ухвала суду про відкладення розгляду справи);

4) за характером юридичних наслідків виокремлюють акти, що встановлюють, змінюють, припиняють, констатують або відновлюють права та обов’язки.

Контрольні запитання

1. Назвіть типи і форми реалізації права.

2. В яких випадках виникає необхідність застосування норм права?

3. Охарактеризуйте основні стадії правозастосування.

4. Визначіть зміст принципів застосування норм права.

5. За якими критеріями здійснюється класифікація актів право­застосування?

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Акти правозастосування та їх види:

 1. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 2. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 3. Суб’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 4. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 5. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 6. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 7. 2.2. Процесуальні норми в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
 8. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 9. Характеристика систем безперервного навчання прокурорів у зарубіжних країнах.
 10. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 11. 1.3. Поняття, зміст і значення форм захисту трудових прав працівників
 12. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 13. ДОДАТКИ
 14. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
 15. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги