<<
>>

§ 4.Значення принципів права для правового регулювання

Принципи права відіграють важливу роль у процесі правового регулювання - під час як нормотворчості, так і застосування права.

Вплив принципів права на процес нормотворчості полягає у тому, що вони:

1) висувають вимоги до нормотворчої діяльності, що має відпо­відати певним базовим засадам (зокрема, принципам справедливості, гуманізму, правової визначеності, добросовісності, розумності);

2) визначають зміст норм права, що створюються на розвиток того чи іншого принципу або групи принципів.

Наприклад, при вста-

новленні санкцій кримінально-правових норм законодавець, керую­чись принципом справедливості як дороговказом, повинен забезпе­чити відповідний вибір покарань, що можуть застосовуватися за вчинення злочинів, додержання системної послідовності встановлен­ня покарань у санкціях Особливої частини, відповідність видів і роз­мірів (строків) покарань тяжкості злочинів, можливості сукупності злочинів, додержання можливості справедливого застосування санк­ції до всіх категорій осіб, які підлягають кримінальній відповідаль­ності, установлення в альтернативних санкціях проміжних за суво­рістю видів покарань, пропорційність підвищення і зниження роз­мірів (строків) покарань та ін.;

3) використовуються при перевірці правового характеру норм під час їх створення. Наприклад, при встановленні обмежень прав лю­дини законодавець повинен перевірити норми на відповідність прин­ципам заборони дискримінації, пропорційності та правової визна­ченості.

Роль принципів права у процесі правозастосування визначається тим, що вони:

1) допомагають при тлумаченні норм права. Особа, яка здійснює тлумачення, має прагнути того варіанта тлумачення, який найкраще вписується в чинну правову систему. Тому найбільш обґрунтованим є той варіант, який узгоджується, зокрема, з принципами права, що мають глибоке системоутворююче значення. Шукаючи задум законо­давця, інтерпретатор має виходити з припущення, що цей задум по­лягав у забезпеченні дії принципів права, а не в їх запереченні;

2) виступають як підстави для перегляду правових актів.

Поси­лання на принципи може допомогти усунути порушення прав, що їх припустилися під час прийняття та застосування норм права. Напри­клад, згідно з ч. З ст. 2 КАС України адміністративні суди мають повно­важення перевіряти нормативно-правові та індивідуально-правові акти (рішення) суб’єктів владних повноважень на їх відповідність таким принципам права, як рівність, пропорційність, добросовісність, неупе­редженість тощо;

3) допомагають подоланню прогалин у праві. Традиційно викорис­тання принципів права пов’язується із застосуванням аналогії права, тобто вирішенням справи (за наявності прогалини і відсутності «ана­логічної» правової норми) на основі загальних або галузевих принци­

пів права. Для регулювання відносин, що не є подібними до інших, суб’єкт правозастосування має виробити конкретне правило, яке б най­кращим чином узгоджувалося з принципами права.

Контрольні запитання

1. Сформулюйте специфічні риси принципів права.

2. Назвіть основоположні принципи права.

3. Які три аспекти утворюють зміст принципу справедливості?

4. Назвіть загальні принципи права й охарактеризуйте їх.

5. Визначіть значення принципів права у процесі нормотвор- чості і правозастосування.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4.Значення принципів права для правового регулювання:

  1. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
  2. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
  3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  4. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
  5. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  6. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
  7. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
  8. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  9. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
  10. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини