<<

Зміст

(*) Нова стаття, запроваджена Амстердамською угодою. (**) Новий розділ, запроваджений Амстердамською угодою. (***) Глава, реструктурована Амстердамською угодою.

Від автора....................................................................................................

З

Передмова.................................................................................................... 5

Частина І. ІСТОРИЧНІ, ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розділ 1. Інтеграція повоєнної Європи....................... 8

Розділ 2. Інститути Європейського Співтовариства .... 23

Парламент...................................................................................... 23

Рада.................................................................................................. 28

Європейська Рада.............................................................. ЗО

Спільна політика у галузі оборони, безпеки

і зовнішніх відносин........................................................... 31

Співробітництво у галузі юстиції і внутрішніх

справ...................................................................................... 35

Комісія.............................................................................................. 36

Прийняття бюджету.......................................................... 38

Європейський Суд........................................................................ 38

Форма впровадження справ у Європейському

суді......................................................................................... 40

Суд аудиторів................................................................................ 47

Економічний та Соціальний комітети..................................... 47

Комітет регіонів.............................................................................

48

Законодавчі акти.......................................................................... 48

Джерела права ЄС....................................................................... 50

Розділ 3. Природа, характерні риси та ефективність

права ЄС.................................................................... 51

Природа права Європейського Співтовариства.................. 51

Верховенство права ЄС.............................................................. 52

Стаття 5 і захист прав Співтовариства.................................. 56

Доктрина прямої дії...................................................................... 58

Еволюція прямої дії........................................................... 60

Принцип ефективності................................................................. 70

Відповідальність держави за невпровадження директив. 74

Засоби судового захисту............................................................ 76

Загальні принципи права........................................................... 83

Права людини..................................................................... 85

Принципи адміністративного і конституційного

права...................................................................................... 92

Принцип правової визначеності ................................... 93

419

Принцип пропорційності................................................. 94

Принцип однакового ставлення або

недискримінації.................................................................. 94

Частина II. ВНУТРІШНІЙ РИНОК

Розділ 1. Свобода пересування товарів.................. 95

Митні бар'єри у торгівлі............................................................. 97

Стаття 12 Договору про ЄС: митний союз

та усунення митних зборів.............................................. 97

Єдиний митний тариф...................................................... 97

Заборона митних зборів і зборів еквівалентної дії.

98 Стаття 95: заборона дискримінаційного

внутрішнього оподаткування...................................... 103

Статті ЗО — 36: дискримінаційні фізичні і технічні

торгові обмеження (ЄС)............................................................ 113

Стаття ЗО: заборона кількісних обмежень.............. 113

Стаття 34: експорт.......................................................... 130

Стаття 36: винятки.......................................................... 131

Стаття 37: державні монополії.............................................. 135

Статті 92 — 94: державна допомога.................................... 136

Розділ 2. Вільний рух людей.................................. 142

Робітники...................................................................................... 143

Термін "робітник"............................................................ . 145

Умови трудової діяльності............................................ . 148

Сім'я робітника................................................................. . І57

Право залишатися у країні........................................... . 159

Соціальне забезпечення................................................ . 160

Вільне пересування непрацюючих....................................... . 163

Винятки зі свободи пересування людей.................... . 164

Обмеження на засадах публічного порядку,

державної безпеки і охорони здоров'я....................... . 164

Винятки щодо державної служби............................... . 167

Розділ 3. Свобода економічної діяльності і

свобода надавати послуги....................................... 170

Професійна підготовка................................................... 174

Норми професійної етики.............................................. 177

Свобода отримувати послуги................................................ 179

Розділ 4. Вільний рух капіталів.............................. 182

Вільний рух капіталів між країнами —

членами ЄС.......................................................................

182

Вільний рух капіталів між країнами —

членами і країнами — нечленами ЄС........................ 185

Висновок............................................................................ 186

420

Розділ 5. Право конкуренції................................... 187

Право конкуренції Співтовариства, його цілі............. '. . . 187

Угоди, що обмежують конкуренцію..................................... 192

Стаття 85........................................................................... 193

Стаття 85(1): ознаки порушень................................... 194

Стаття 85(3)...................................................................... 209

Процедура отримання вилучення.............................. 212

Зловживання домінуючим становищем............................... 215

Масштаби зловживання................................................ 217

Домінування: продуктові та географічні ринки . . 219

Фактори, що підтверджують домінування.......................... 224

Перевірки, що здійснюються Комісією згідно

Регламента 17/62 (ЄС).............................................................. 225

Висновок....................................................................................... 229

Регламент про контроль за злиттям компаній................... 231

Відношення до інших норм права конкуренції

Співтовариства................................................................ 237

Процедури......................................................................... 237

Частина III. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

Розділ 1. Торгове та комерційне право.................. 239

Банківська справа...................................................................... 242

Страхування................................................................................ 251

Інвестиційні послуги................................................................. 256

Цінні папери.................................................................................

258

Право, що регулює діяльність компаній.............................. 263

Європейські компанії та товариства.................................... 266

Промислова та інтелектуальна власність. Право на інтелектуальну власність і політика конкуренції

Союзу............................................................................................ 267

Право на інтелектуальну власність і вільний

рух товарів........................................................................ 272

Інтелектуальна власність: законодавчі рамки.... 279

Розділ 2. Трудове право ЄС.................................... 285

Законодавство щодо статевої дискримінації.................. . 285

Значення терміна "заробітна платня".................................. 288

Однакова робота........................................................................ 290

Вимоги щодо рівноцінності в оплаті..................................... 291

Пряма і побічна дискримінація............................................... 293

Директива щодо однакової заробітної платні................... 295

Термін "рівноцінність" у ст.1 Директиви................... 296

Система класифікації основних ставок

заробітної платні............................................................. 297

421

Тягар доказів..................................................................... . 298

Директива відносно однакового ставлення........................ . 298

Однакове ставлення до самостійно працюючих.............. . 305

Директива щодо вагітності і материнства........................... . 305

Висновок....................................................................................... . 306

Розділ 3. Законодавство ЄС щодо захисту довкілля .. 308 Масштаби політики ЄС в галузі охорони довкілля. . . . 310

Загальні підходи і охорона природи.................................... 310

Повітря та шуми...............................................................

311

Хімічне забруднення та відходи.................................. 313

Вода..................................................................................... 317

П'ята програма дій щодо охорони довкілля....................... 319

Європейське Агентство з охорони довкілля....................... 322

Розділ 4. Право ЄС щодо державних замовлень... 323

Сфера застосування права ЄС щодо замовлень............... . 324

Контракти на громадські роботи................................ . 324

Концесії на громадські роботи.................................... 325

Контракти на поставки,................................ ,............... . 325

Контракти на надання громадських послуг............ . 326

Вилучені контракти........................................................ 327

Зацікавлені органи влади......................................................... 327

Директиви про виконання робіт, поставки і

надання послуг................................................................. 328

Директива про комунальні підприємства................. 328

Порогові обмеження....................................................... . 329

Процедури укладання угод..................................................... 330

Державний сектор (Директиви про виконання

робіт, поставок, надання послуг)................................ 331

Сектор комунальних підприємств.............................. 332

Загальна процедура....................................................... 333

Критерії надання контрактів........................................ 339

Засоби судового захисту і санкції.............................. 340

Рішення відповідно до Директиви про

комунальні підприємства.............................................. 343

Процедура неформальних оскаржень....................... 344

Частина IV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН ЄС

Розділ 1. Зовнішні відносини та Угода про ЄС......... 345

Компетенція Співтовариства укладати міжнародні

угоди.............................................................................................. 346

Угоди в цілому: роль Ради, Комісії та Парламенту. . . . 349

Процедури укладання угод..................................................... 351

Торговельні угоди........................................................... 351

422

Угоди про асоціацію....................................................... 352

Угоди про приєднання................................................... 355

Висновок....................................................................................... 358

Розділ 2. Співробітництво з країнами Центральної

та Східної Європи................................................... 360

Угоди першого покоління........................................................ 361

Європейські угоди з країнами Центральної

та Східної Європи...................................................................... 362

Правова основа і форма................................................ 363

Політичний діалог і спільні установи........................ 364

Вільний рух товарів........................................................ 365

Вільне пересування робочої сили.............................. 367

Право на проживання та заняття економічною

діяльністю (право на влаштування)........................... 368

Надання послуг............................................................... 369

Правила конкуренції і державна допомога............. 369

Зближення законодавства............................................ 370

Економічне співробітництво......................................... 371

Культурне співробітництво.......................................... 371

Фінансове співробітництво........................................... 371

Висновок....................................................................................... 372

Розділ 3. Угоди про партнерство і співробітництво

з новими незалежними державами.......................... 373

Конкретні положення угод про партнерство

і співробітництво......................................................................... 374

Додаток.................................................................................................... 394

<< |
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме Зміст:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 15. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 16. § 3.1. Учет требований обеспечения экологической безопасности в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации
 17. Механизм криминогенного воздействия информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних
 18. § 3. Патриотизм, как элемент формирования правовой культуры личности