>>

Від автора

Метою цієї книжки є забезпечення українських студентів дослідженням головних структур Європейського Союзу, його права та інститутів. Головну увагу зосереджено на деяких питаннях у світлі Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС, яка набула чинності 1 березня 1998 р.

Тому, на додаток до звичайного опису історії, інсти­тутів та правових засад ЄС, книга також репрезентує процес гармонізації законодавства у кількох галузях і дає короткий аналіз змісту УПС між Україною та ЄС.

Щоб повніше оцінити роль Суду ЄС у розвитку права ЄС, наголос у цій праці робиться на аналізі справ, які розгля­далися Судом, перш за все після звернення з боку націо­нальних судів. Головним чином, через розуміння цього проце­су студенти спроможні краще уявити, яким чином ЄС функ­ціонує як юридична особа, яка керується верховенством права, що віддзеркалюється у рішеннях, прийнятих Люксембурзьким судом.

Передумовою для написання книги є мій (на жаль) дуже невеликий досвід викладання в Україні у 1994—1996 навчаль­них роках в університетах Харкова, Одеси та Ужгорода. Що тоді вразило мене більш за все, то це контраст між великими

З

інтелектуальними задатками університетських викладачів та студентів, з одного боку, і відносною відсутністю навчальних матеріалів українською мовою — з другого. У мене виникло бажання щось зробити для поліпшення ситуації, і така мож­ливість з'явилася, коли Інститут конституційної та законо­давчої політики (ІКЗП) у Будапешті поставив переді мною завдання підготовки цієї книги для її публікації в Україні.

Я сподіваюся, що читачі знайдуть її корисною та інфор­мативною. Я буду вдячним за будь-які зауваження.

Хочу висловити свою вдячність усім, хто був причетний до цієї роботи.

Пану Кристіану Лакі та його наступнику в ІКЗП, п.Зазі Наморадзе за їхню постійну допомогу та співпрацю у реалізації цього проекту. Моя щира подяка доценту Київського універси­тету ім.Т.Шевченка Віктору Муравйову, який забезпечив пере­клад та наукову редакцію цієї книги.

Треба також згадати п.Катю Кроклехерст, яка зняла з моїх плечей тягар друкування рукопису.

Мені хочеться скористатися можливістю та висловити надію, що студенти, для яких я мав честь викладати, будуть розглядати цю працю як адекватну відповідь на доброту та інтерес, виявлений ними під час нашого спілкування. Без них ця книжка ніколи б не була задумана.

З почуттям вдячності я присвячую цю книгу моїм бать­кам, Анні та Алану Татамам, чия любов, підтримка та заохо­чення протягом багатьох років зробили можливим цей успіх.

Алан Татам

| >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме Від автора:

 1. Стаття 438. Особисті немайнові права автора
 2. Стаття 443. Використання твору за згодою автора
 3. Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
 4. Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
 5. Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
 6. Від автора
 7. ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.
 8. §3. Понятие авторского права и история его возникновения.
 9. §1. Объекты авторского права.
 10. §1. Незаконное использование объектов авторского права.
 11. Заключение.
 12. 2.1. Объекты интеллектуальных прав и их классификация
 13. Основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
 14. Содержание личных неимущественных и «иных» интеллектуальных прав
 15. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 16. ВВЕДЕНИЕ
 17. 2.1 Особенности семейного права как правового образования и проблема определения его места в гражданском праве
 18. 11. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов
 19. 72. Права авторов и патентообладателей