<<
>>

Передмова

Пропонована читачеві праця англійського правника — викладача Будапештського католицького університету Алана Татама "Право Європейського Союзу" є підручником, підго­товленим для студентів і фахівців не лише України, але й інших країн Центральної та Східної Європи.

В ньому розгляда­ються як сучасні проблеми права Європейського Союзу (ЄС), так і перспективи його розвитку, пов'язані з поступовим залу­ченням до процесів європейської інтеграції нових країн і роз­ширенням сфери дії такого унікального явища, яким є право ЄС.

Підручник охоплює основні розділи права ЄС, а саме: іс­торію інтеграції післявоєнної Європи, інститути Європейсько­го Союзу, юридичну природу права ЄС, правове регулювання відносин на внутрішньому (спільному) ринку, гармонізацію законодавства країн — членів ЄС, правові аспекти відносин ЄС з країнами — нечленами Союзу. В ньому відсутні спе­ціальні розділи, присвячені особливостям правового регулю­вання секторної інтеграції в системі Європейського об'єднання з вугілля та сталі, Європейського співтовариства з атомної енергії; реалізації спільної сільськогосподарської політики; надання допомоги найменш розвинутим регіонам ЄС; регла­ментації відносин з розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, в Азії, Африці та Америці. Питання соціальної політики ЄС частково висвітлюються в розділі, присвяченому трудовому праву ЄС.

Водночас низка питань права Є С викладається автором досить детально. Це, насамперед, природа, особливості та ефективність права ЄС; право конкуренції ЄС; правове регу­лювання відносин ЄС з країнами Центральної та Східної Європи. Значне місце займає розділ "Внутрішній ринок". Окрім традиційних питань, пов'язаних з функціонуванням таких чинників виробництва, як свобода руху товарів, робочої сили, капіталів, надання послуг, у цьому розділі розглядаються також свобода пересування та проживання людей, правове забезпечення конкуренції на внутрішньому ринку.

Дещо своєрідним і нетиповим (порівняно з іншими підручниками з права ЄС) є розділ "Гармонізація законодав­ства на внутрішньому ринку". Окрім вступу він містить параг­рафи, присвячені торговому праву ЄС, природоохоронному праву ЄС, праву ЄС щодо державних замовлень.

5

Така структура підручника пояснюється передовсім не­можливістю охопити в одній роботі практично всі галузі та сфери дії права ЄС, а також необхідністю зосередити увагу на розгляді проблем права ЄС, з якими, насамперед, можуть стикатися фахівці з країн Центральної та Східної Європи.

Підручник Алана Татама вигідно вирізняється із існую­чої зарубіжної літератури з права ЄС, тому що більшість ори­гінальної та перекладеної переважно російською мовою літера­тури, яка є в Україні й присвячена аналізу правових аспектів європейської інтеграції, здійснюваної в ЄС, стосується або лише окремих питань діяльності інститутів ЄС, або є вже доволі застарілою.

Вона не містить розділів, пов'язаних із сучасним етапом розвитку права ЄС, перспективами його подальшої трансфор­мації, розширенням співробітництва з новими незалежними державами, які утворювалися на терені колишнього Радянсь­кого Союзу, включаючи Україну. Авторові притаманний в цілому традиційний підхід до аналізу права ЄС, хоча слід зауважити деякі особливості. Зокрема, характеризуючи підхід до питання про джерела права ЄС, автор відносить до їхніх видів рішення Суду ЄС. Такий радикальний погляд на джере­ла права ЄС, безумовно, віддзеркалює той факт, що автор є вихованцем англійської правової школи, для якої характерним є підхід до права з позицій прецедентного права (common law).

Висвітлюючи питання юридичної природи права ЄС, автор вказує, що це право sui generis, "третя система права", відмінна як від міжнародного, так і від національного законо­давства. При цьому для обгрунтування особливої природи права ЄС автор посилається на відповідні положення базових угод, передусім на угоду про Європейський Союз (Маастрихт­ська угода), угоду про заснування Європейського співтова­риства, а також на рішення Європейського суду.

Це допомагає йому уникнути дещо схоластичних підходів, в яких наднаціо­нальний характер Європейських співтовариств та їхнього пра­ва доводяться через посилання на ряд ознак, притаманних інституційному механізму ЄС1.

Автор ретельно проаналізував та систематизував най­важливіший матеріал з права ЄС: базові та інші міжнародні угоди, практику органів, рішення суду та національних судо­вих установ країн — членів ЄС. Він використав багато джерел, передовсім англомовних. На жаль, в роботі є тільки одне посилання на літературу країн Центральної та Східної Європи, хоча аналізу правових питань співробітництва між цими краї­нами та Є С автор приділив особливу увагу.

Пропонований підручник безумовно зацікавить усіх, хто вивчає питання регулювання європейської інтеграції, що від­бувається в рамках Європейського Союзу.

В.Муравйов,

доцент кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

Див., напр., Совет Экономической Взаимопомощи: Осн. прав, пробл. / Под ред. Е.Т.Усеико. - М., 1975. - С. 369-370; Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопр. теории. — М, 1986. — С. 35—38.

6

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме Передмова:

  1. Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
  2. 1.2. Джерела Кормчих книг
  3. Передмова
  4. Інститути
  5. Зміст
  6. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. передмова
  10. CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ